Álláspályázat - Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Óvoda igazgatói Munkakör/feladatkör betöltésére

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Óvoda igazgatói Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a pedagógiai munka szervezése irányítása, ellenőrzése. A pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Fegyvernek

Álláshirdető szervezet bemutatása: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde óvoda igazgatói feladatainak ellátására. A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2024.07. 25-től 2029. 07. 24-ig szól. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5231, Fegyvernek Szent Erzsébet u. 171.) A borítékon kérjük feltüntetni: „Óvoda igazgatói pályázat.”
 • Személyesen: Tatár László polgármester (5231, Fegyvernek Szent Erzsébet u. 171.) részére nyújtható be

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 10

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az igazgatói pályázatról Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.10. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.fegyvernek.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.25.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 61140
Intézményi iktatószám: F/2131/2024