Pályázat: Fegyverneki Orvosi Rendelő Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Fegyvernek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Orvosi Rendelő Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023.01.01 - 2027.12.31.-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: -Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban foglalt feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása -Az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése -Felelős az intézményben működtetett alapellátások rendelési idejének ellenőrzése, az ellátások folyamatos biztosításának koordinációjáért, az ellátás feltételeinek biztosításáért -Felelős az alapellátás tevékenységének rövid és középtávú tervéért, a szükségleteknek megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának folyamatos,naprakész, szakszerű vezetéséért, validitásáért, a betegellátás rendjének kialakításáért és megvalósításáért -A társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás -Az intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Egyetem, Orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,
 • Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az abban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 56/556-010 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/5648-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Fegyvernek város honlapja - 2022. november 2.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézményvezető jogállására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók - a pályázati feltételek közül az első három feltétel alól a 13/2002.(III.28.) EüM rendelet alapján felmentés adható -a mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés követelményének teljesítése alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett -Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.