Pályázat: Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Fegyvernek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023.01.01 - 2027.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása - Munkáltatói jogkör gyakorlása - Közművelődési és könyvtári tevékenysége irányítása - Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Pályázatok benyújtása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Közművelődési végzettség és szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás tanfolyam két éven belüli elvégzése
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • Akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a megbízást követő két éven belüli elvégzéséről
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az abban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 56/556-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/5649-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az Önkormányzat Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság véleményének kikérésével Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Fegyvernek város honlapja - 2022. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az intézményvezető jogviszonyára a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet valamint a 2012.évi I. tv. a munka törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezése az irányadók. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.