Álláspályázat

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.09.01-2027.08.31-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173. .
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • az intézmény alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályok alapján a feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, - az intézmény szakmai munkájának koordinálása Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések szociális alapszolgáltatási feladatainak végzésében (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, SOS segélyhívó telefonrendszer), - a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács döntéseihez szakmai dokumentumok, beszámolók elkészítése, - munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói vonatkozásában.
Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, szociális szakvizsga,
 • Főiskolai végzettséget igénylő,a gyermekvédelem és szociális ellátás területein végzett munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • A pályázó nyilatkozata, mely szerint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§(8) bekezdése alapján, kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A pályázó szakmai önéletrajza
 • Helyzetelemzésre épülő vezetési program
 • Végzettséget igazoló oklevél másolata
 • Nyilatkozat a Gyvt. 15. § (8) bekezdése alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 10.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 56/556-010 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/3865-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.
 • Személyesen: Tatár László a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács Elnöke, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Fegyvernek Város Honlapja - 2022. július 11.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: - szociális ágazati pótlék, - vezetői pótlék 250 %-a