Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola

Oktatás, nevelés helyzete

Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések képviselő- testülete két intézményfenntartó társulást hozott létre 2007. szeptember 1-jével az oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátására. Az új köznevelési törvény szakaszainak életbe lépésével a társulás a törvény erejénél fogva 2012. december 31-ével megszűnt. Az iskolák állami fenntartásba adásának folyamata a napokban fejeződött be. Az eddig lezajlott szakmai törekvések, önkormányzati tevékenység ismertetése azonban elengedhetetlen ennek a területnek a bemutatásakor.
Az oktatással kapcsolatos feladatokat az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el. 
A szakiskolai oktatás keretében az alábbi szakmák elsajátítására van lehetőség: hegesztő, szerkezetlakatos; virágkötő, - berendező, virágkereskedő; csecsemő- és gyermekruha készítő, férfi szabó, női szabó; dísznövénykertész, gyümölcstermesztő (kertész), zöldségtermesztő (kertész); cukrász, pincér, szakács. A szakiskola működtetése kettős eredménnyel jár, egyrészt nem hagyja elkallódni a fiatalokat, másrészt szakmát ad a kezükbe, melyet akár helyben vagy a környéken is hasznosíthatnak. A szakiskola felszereltsége a környéken példaértékű.
Településünk erőssége, hogy középfokú oktatás is működik.

 

A fegyverneki oktatás rövid története

Érdemes felidézni röviden az oktatás történetét,mert a napjaink szakmai sikerei, működése a múltban gyökerezik.
A fegyverneki közoktatás kezdetei Mácsay Sámuel taksás zsellér, br. Baldácsy Antal és br. Orczy Anna nevéhez fűződnek. Mácsay Sámuel 1821-től 1849-ig saját házában oktatta az írás, olvasás, vallástan elemeit a szegény urasági szolgák katolikus magyar gyerekeinek. Az annaházi német ajkú telepesek részére br. Orczy Anna 1879-ben önálló iskolát építtetett. 1925-ben Fegyverneken már négy római katolikus iskola működött. Az Orczy Anna Tagintézmény főépülete, az 1928-ban épült Szent Imre téri öt tantermes, eredetileg római katolikus népiskola volt településünkön az első emeletes épület. Az azóta eltelt idő alatt új szárnnyal, tornateremmel, telephelyekkel bővült, de mindvégig nagyközségünk fiataljainak nevelését, oktatását, művelődését szolgálta. 2000-ben alapítója iránti tiszteletből fölvette az Orczy Anna Általános Iskola nevet. 
A Móra Ferenc Tagintézmény jelenlegi épülete 1959/60-ban épült, akkor még négy tantermes iskolának. Helyet kapott benne tanári lakás, könyvtár, úttörőszoba is. 
A nyolcvanas évek elején épült fel a négy tantermes épület, majd a tornaterem. Az iskola 2001-ben vette fel a Móra Ferenc Általános Iskola nevet.
Jelenleg az általános iskola Fegyverneken 2 tagintézményben, 8 telephelyen,a szakiskola 2 telephelyen működik.

 

A mikrotérségi társulás létrehozása

2007-ben Fegyvernek Nagyközség , Örményes Község,  és Kuncsorba Község Önkormányzatainak Képviselő testületei az oktatási-nevelési feladatok hatékonyabb és színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság érdekében a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8. §. alapján 2007. szeptember 1-jei hatállyal - a 157/2007. (VI. 29.) sz. önkormányzati határozat szerint - közös üzemeltetésű intézményfenntartói társulást hoztak létre. 
A társulás által fenntartott intézmény – az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - alapfeladatként általános iskolai, szakiskolai és pedagógiai szakszolgálati feladatot lát el Fegyverneken, Örményesen és Kuncsorbán. Az új iskolaszerkezetben egyesült a két fegyverneki, az örményesi és a kuncsorbai általános iskola, továbbá intézményegységként részévé vált az intézménynek a szakiskola is. 2009-ben bővült a szolgáltatási paletta, megalakult az iskola új intézményegysége, a pedagógiai szakszolgálat. 

 

Az iskola jellemzői

A mikrotérség iskolája több mint 800 tanuló számára kötelező felvételt biztosít a képviselőtestületek által megszabott körzethatáron belül lakóknak. Az igénybevevők szocio- kulturális háttere igen eltérő, továbbá a szülői ház elvárása az iskola felé nagyon széles skálán mozog, ezért az oktatás-nevelés területén az intézmény igen sokszínű. E sokszínűség szakmai szempontból komoly feladat elé állítja a nevelőtestületet. A pedagógusok részéről komplex hozzáállást kíván a hagyományok ápolása, a tehetség felfedezése és kibontakoztatása, és esetlegesen a hátrányos helyzettel, tanulási nehézségekkel, leszakadással küzdő általános iskolás és szakképző tagozatos tanulók integrált fejlesztése.
 

 

Alapelvek az iskolai nevelésben

 • minden tanuló élhet a törvény és a belső szabályzatok által biztosított jogaival,
 • minden tanuló megkapja a szeretetteljes nevelést, tanulásához a nyugalmat és támogatást, bajban, gondjainak megoldásában a segítséget,
 • minden tanuló részt vehet a hiánypótló, a felzárkóztató, illetve a tehetséggondozó foglalkozásokon.

 

Intézményi jellemzők

A tanulói összetétel
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ három település tanulóinak nyújt oktatási-nevelési alapellátást.
A településen lakó általános iskolás korú tanulókat lakókörzetük szerint az iskola két tagintézménye - az Orczy Anna Általános Iskola Intézményegység és a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény - látja el, az üresen maradt férőhelyek függvényében korlátozott mértékben a tanulóknak és szüleiknek lehetőségük van a tagintézmények közötti választásra is. A gyerekek szükség szerint fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és logopédus szolgáltatásait is igénybe vehetik. Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményben eltérő tagozaton tanulhatnak.
Örményes településen a gyerekek általános iskolai ellátásáról a Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény gondoskodik. A gyógypedagógus és logopédus szolgáltatásaiból az ide járó tanulók is részesülnek. 
Kuncsorba településen a felső tagozatos tanulók iskolabusz igénybevételével átjárnak az örményesi iskolába, az alsó tagozatosok a helyben működő 1-4. osztályos tagintézményben tanulnak.
Szakiskolai tagozat alkalmas az intézményt választó fegyverneki, örményesi és kuncsorbai fiatalok befogadására, de rajtuk kívül más települések diákjait is szívesen látják az intézményben.
A tanulói létszám a működés szempontjából jelentős fontossággal bír. Országszerte érzékelhető a tanulólétszám csökkenése és ezáltal az oktató-nevelő munka ellehetetlenülése az érintett oktatási intézményekben, függetlenül attól, hogy az intézményben minőségi munkát végeznek-e, vagy sem. 
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ helyzete e szempontból felemás képet mutat. A fegyverneki feladat-ellátási helyeken a tanulólétszám alakulása egyelőre nem okoz jelentős problémát, de a beiskolázás minden tanévben fokozott figyelmet érdemel. Az örményesi és kuncsorbai tagintézményekben minden diák elvesztése, vagy megnyerése nagy hatással van a tagintézmények jövőjét tekintve. 
A fegyverneki feladat-ellátási helyekre bejáró tanulókra az általános iskolai korosztálynál elsősorban Tiszabőről, a szakképző tagozaton Tiszabőről, Örményesről, Kuncsorbáról és Törökszentmiklósról számíthatunk.

 

Az iskola működési feltételei

Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegységhez tartozó épületek főbb jellemzői:
Megnevezés Cím Tantermek száma Beépített terület
Székhely Dózsa Gy. út 2. 8 terem 870 m2
tanári, irodák
Tornaterem 530 m2
Szakképző I. Szent Erzsébet u. 165. 2 terem, szaktanterem, irodák 245 m2
Tornaszoba Szent Erzsébet út 152. Tornaszoba 97 m2
Szakképző II. Szent Erzsébet út 149. 1 terem, tankonyha, tanétterem 210 m2
Sárga Iskola Szent Erzsébet út 133. 8 terem 568 m2
Szakképző III: Szent Erzsébet út 161/a. 2 terem, műhely
Iskolai könyvtár Szent Erzsébet út 165/b. könyvtár 2004-ben teljes felújítás

 

Nevelési célok

Az iskola a tehetséggondozó, felzárkóztató, szociális, szocializációs, életmód-mintaadó és pályaorientációs funkciót látja el.

 

Speciális programok

Képesség-kibontakoztató és integrációs tevékenységet segítő pedagógiai módszerek bevezetése 
Belső Gondozói Rendszer - a Móra tagintézményben kialakított tevékenységrendszer, mely szervezeti keretet és cselekvési módot, formát jelent a pedagógus számára osztálya, illetve az egyes tanulók fejlődéséről tervszerűen gyűjtött információk alapján. A belső gondozó iskolai szinten koordinálja ezt. Ennek a folyamatnak a tanár is részese, hiszen osztálytermi elszigeteltségből kilépve konzultál a belső gondozóval az elért eredményekről, a lehetséges fejlesztésekről. Így a BGR segíti őt abban, hogy szemléletében, munkamódszerében, tanítási eszközrendszerében az eredmények hagyományos regisztrációján túljutva képes legyen az adatok elemzése nyomán fejlesztési terv készítésére, kivitelezésére azért, hogy a tanulmányi munka minőségét folyamatosan biztosítani tudja.
A modell alapja: A tanulógondozási rendszer kiépítése, melyet annak érdekében működtetünk, hogy a tanítási-tanulási folyamat folyamatosan javítható, fejleszthető legyen.
Az elemző értékelés célja: A lemaradás és előre haladás feltérképezése. Információk gyűjtése után döntés a tanítási-tanulási folyamat további menetéről.
A kompetencia-alapú oktatás
A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása az Orczy tagintézményben a HEFOP 3.1.3. pályázat kapcsán valósult meg. Ez az új pedagógiai megközelítés kihatással van a tanulással kapcsolatos tevékenységre, a tehetség kibontakoztatásához szükséges tevékenységre, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységre, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenységre és a közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenységre is. Ennek érdekében:

 

Tehetséggondozás az iskolában

Egyes tantárgyakat, melyeknél a nagy létszám akadályozza a hatékony munkát, csoportbontásban oktatják.
 
Csoportbontás
 • Idegen nyelv
 • Matematika fakultáció
 • Olvasás és írás fakultáció
 • Idegen nyelv
 • Informatika
 • Technika
 • Matematika fakultáció
 • Magyar fakultáció
 • Idegen nyelv
 • Matematika fakultáció
 • Olvasás és írás fakultáció
 • Idegen nyelv
 • Technika
 • Matematika fakultáció
 • Magyar fakultáció

Szükség szerint

 • Idegen nyelv
 • Informatika
 • Idegen nyelv
 • Informatika
 •  

Szakmai alapozó és előkészítő

Szakmai kínálata a vendéglátás-idegenforgalom, a mezőgazdasági a gépészet a könnyűipar és a kereskedelem szakmacsoportokhoz tartozó szakmákat érinti.

Szakmai kínálat a  11-12. évfolyamon

A képzési profilba az alábbi OKJ szerinti szakképesítések tartozhatnak:

gépészet

 • hegesztő
 • szerkezetlakatos

kereskedelem

 • virágkötő, -berendező, virágkereskedő

könnyűipar

 • szabó
  • csecsemő- és gyermekruha-készítő
  • férfi szabó
  • női szabó

mezőgazdaság

 • dísznövénykertész
 • kertész
  • gyümölcstermesztő
  • zöldségtermesztő

vendéglátás- idegenforgalom

 • cukrász
 • pincér
 • szakács

 

INTÉZMÉNYI ADATOK

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola

Székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út  165.
Központi telefonszám: 56/481-077
Fax: 56/481-077
 
Intézményvezető:  Hornyákné Szabó Bernadett
 
Intézményvezető-helyettesek: Szatlóczki Edit, Tóth Tibor
 
Munkatársak:
 • Iskolatitkár: Siposné Bakondi Erzsébet
 • Pénztáros: Sósné Varga Edit
 • Gazdasági vezető-helyettes: Makk Tímea
 • Analitikus könyvelő: Nagy Gabriella
 • Rendszergazda: Illés Péter ( admin@orczy-fegyvernek.hu)
További telephelyei:
 
1. Telephely (Szakképző II.)
Tagintézmény-vezető: Csemán Jánosné
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149.
Tel.: 56/481-077
 
2. Telephely (Szakképző III)
Tagintézmény-vezető: Csemán Jánosné
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161.
Tel.: 56/481-077
 
Tagintézmények
 
1. Orczy Anna  Általános Iskola és Szakiskola Orczy Anna  Általános Iskola Tagintézménye
Tagintézmény-vezető: Nagy Ildikó (megbízott)
5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.
Tel.:  56/481-072 
Fax.: 56/481-072
 
További telephelyei:
 
1. Telephely (Sárga Iskola)
Tagintézmény-vezető: Nagy Ildikó (megbízott)
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133.
Tel.:  56/481-078
 
2. Telephely (Tornaszoba)
Tagintézmény-vezető: Nagy Ildikó (megbízott)
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152.
 
3. Telephely (Könyvtár)
Tagintézmény-vezető: Nagy Ildikó (megbízott)
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165/b
 
2. Orczy Anna  Általános Iskola és Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye
 
Tagintézmény-vezető: Kovács Ildikó
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31.
Tel.:  56/556-310
Fax.: 56/556-311
További telephelyei:
 
1. Telephely (Tornaterem)
Tagintézmény-vezető: Kovács Ildikó
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 29.
 
3.  Orczy Anna  Általános Iskola és Szakiskola Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézménye
 
Tagintézmény-vezető: Kubicsek Tünde (megbízott)
5222 Örményes, Iskola út 24.
Tel.: 56/339-010
 
4. Orczy Anna  Általános Iskola és Szakiskola Kuncsorbai Általános Iskola Tagintézménye
 
Tagintézmény-vezető: Rusz Tamásné (megbízott)
5412 Kuncsorba, József Attila út 10/a
Tel.: 56/334-058
 
További telephelyei:
 
1. Telephely (Tornaszoba)
Tagintézmény-vezető: Rusz Tamásné (megbízott)
5412 Kuncsorba, Dózsa György út 47.
 
Kötelezően közzéteendő adatok (link szerkesztés alatt)