Újra igényelhető támogatás kertészeti gépek beszerzésére

A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzése.
Támogatást a Vhr. 3. § 12. pontja szerinti mezőgazdasági termelő nyújthat be, valamint a Vhr. 3. § 19. pontja szerint meghatározott induló vállalkozás, azaz olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat, vagy melyet támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyeztek be, olyan egyéni vállalkozó valamint őstermelő, akiknek egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor.
Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő
• aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és
• akinek az 1. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás, SFH kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.
• akinek a nyilatkozata alapján a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében megjelölt hasznosítási kódok és területnagyság alátámasztják, vagy
• aki a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiállított, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon hitelt érdemlően igazolja, vagy
• akinek a nyilatkozatát a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.

Induló vállalkozás a nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.
Támogatás a támogatási rendelet 2. §-a alapján kizárólag az Irányító Hatóság által, a támogatási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 168/2013. (VII. 25.) IH közleményben közzétett gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzésére vehető igénybe azzal, hogy a kertészeti traktorok teljesítménye 75 kW-nál nem lehet nagyobb.
A beszerezhető gépek, berendezések listája az MVH honlapján (http://www.mvh.gov.hu) található Gépkatalógusban, a „Kertészeti gépbeszerzés 2013 TK (2013.08.15-2013.10.18.)” gombra kattintva érhető el. (Az alkalmazás használatához a Mozilla Firefox böngésző használata szükséges.)

Gépberuházás esetén kizárólag első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható, a beszerezni kívánt eszköznek, illetve gépnek rendelkeznie kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel; a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal és a beszerezni kívánt eszköz, illetve gép gyártásától a kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telhet el.

Kisértékű gépbeszerzés esetén a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 14 285 714 Ft,
Nagyértékű gépbeszerzés (az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás) esetén a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 142 857 143 Ft,
A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a.
A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg a jogcímre vonatkozó IH közlemény alapján meghatározott gépek, technológiai berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaárat.
Építési tevékenység és a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások nem támogathatóak.

A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani!
2013. augusztus 15. 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18. 18:00 óráig
A kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján kérelméhez csatolandó illetve a V. fejezetben felsorolt dokumentumot a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Ettől eltérően a kizárólag a pontozás alapját képező dokumentum benyújtásának elmulasztása pontszámvesztéssel jár, ezen dokumentumok esetében sincs helye hiánypótlásnak.
A kérelem formanyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlapról.
Támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet az MVH-hoz benyújtani. Tekintettel arra, hogy a kérelmek benyújtását követően annak módosítására, illetve hiánypótlásra nincs lehetőség, vonatkozó MVH közlemény mellékletében szereplő önellenőrzési lista segítségével a gazdálkodó meggyőződhet arról, hogy az összes szükséges dokumentumot csatolta a kérelméhez.
A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, a kisértékű és a nagyértékű beszerzések támogatási kérelmeire vonatkozó döntést két külön, az MVH eljárási törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott benyújtási sorrend alapján hozza meg.
A támogatási feltételekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 62/2013. (VII. 24.) VM rendeletben olvasható. A benyújtáshoz szükséges további információkat a 138/2013.(VIII.5. számú MVH közlemény tartalmazza.

Molnár Erzsébet
Agrárgazdasági Kamarai Tanácsadó
30/3322-639