Pályázati kiírás Közmûvelõdési alapra

Fegyvernek Önkormányzat Képviselõtestület Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2008. évi Közmûvelõdési Alapra pályázatot hirdet az alábbiak szerint:


 • A Közmûvelõdési Alap feladata: Segíteni a fiatalok, kiemelten a 14 éven felüli korosztály részére szervezett rendszeres és alkalmi programokat, amelyek

 • mûvészeti neveléssel

 • a hazaszeretetével, a hon- és helyismereti programokkal

 • a természeti és épített környezet megóvásával

 • az állampolgári neveléssel

 • az egészségkárosító szerek elleni propagandával

 • nemzeti és nemzetközi ifjúsági kapcsolatokkal

 • ifjúsági belföldi és nemzetközi túrizmussal, táborozási programokkal

 • ifjúsági egyesületek, szervezetek, tartósan mûködõ ifjúsági csoportok programjainak megvalósításával

 • közösségi mûvelõdési szolgáltatással, gyermek- és ifjúsági mûvészeti fesztiválokkal, területi és helyi mûvészeti bemutatókkal kapcsolatosak.

Pályázhat:

 • minden fegyverneki székhellyel illetve fegyverneki szervezettel rendelkezõ civil szervezet vagy intézmény (a továbbiakban együttesen: szervezet), mely tevékenységében a Közmûvelõdésrõl szóló 17/1999.(VII. 1.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó ifjúsággal kapcsolatos feladatokat is ellát,

 • fegyverneki állandó vagy ideiglenes lakhelyû állampolgárok legalább 3 fõs csoportja. Ebben az esetben egy szervezetnek vállalnia kell a pályázati lebonyolítást. Amennyiben a pályázat eszközvásárlásra irányul, a lebonyolítónak kell az eszközt nyilvántartásba venni és rendeltetésszerû használatát biztosítani.

A pályázatnak tartalmazni kell:
1. A pályázó azonosításához szükséges adatokat.
    • a pályázó nevét, székhelyét

    • a pályázati program megvalósításáért felelõs nevét

  • bonyolító esetén a bonyolító adatait

2. A pályázati célt.3. Az igényelt támogatás összegét.4. A pályázati cél megvalósításának tervezett idejét.
A támogatás csak tárgyévi január 01-tõl december 31-ig tartó tevékenységre, programra, beszerzésekre használható fel.
Pályázat benyújtható olyan tevékenységre, programra is, amely a pályázat beadásakor már lezajlott, vagy folyamatban van.Támogatás nem igényelhetõ építési beruházásra, állandó fenntartási, üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre, harmadik fél részére történõ átadásra.
A pályázatot az alábbi címre kell beadni:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselõtestület Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport Bizottsága,Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Beadás határideje: 2008. január 31.
Elbírálás határideje: beadási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának eredményérõl a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A támogatás elszámolásával kapcsolatos tudnivalók:1. A támogatás elszámolása utólagosan, számla alapján történik. 2. A pályázati célra elõleg is igényelhetõ.3. Amennyiben valamely pályázó a támogatásként kapott összeget nem a pályázatban leírt célra használta fel, a támogatás nem utalható ki.4. Ha az elõleget a pályázó nem a megítélt célra használta fel, a támogatás további része nem utalható ki, a felvett elõleget 8 napon belül vissza kell utalni. 5. Az 3-4. pont esetében a pályázó 3 évre kizárja magát az ifjúsági alapból adható támogatásokból.
Oktatási, Közmûv. Ifj. és Sport Bizottság