Pályázat Civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselõtestülete Pályázati felhívást ad ki a 2/2003. (II. 6.) számú önkormányzati rendelete alapján a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáraTámogatás adható
(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselõtestülete a civil szervezetek által a rendelet 10. §. 2. pontja szerinti folyamatos közhasznú tevékenység és eseti közhasznú tevékenység keretében szervezett rendezvény megtartásához nyújt támogatást. Így: utazási, élelmezési, szállás költséghez, bérleti díjhoz, jutalmazáshoz, tiszteletdíj kifizetéshez és az önkormányzat intézményeinél igénybe vett helyiség bérleti költséghez a (2) és (3) bekezdés figyelembevételével.
(2) Bérleti díj címén támogatás folyamatos közhasznú tevékenység esetén csak akkor adható, ha az önkormányzat intézményei fenntartásában lévõ ingatlanok, létesítmények használatáért kell fizetni. Egyéb esetben bérleti díj címén támogatás csak eseti rendezvény megtartásához adható.
(3) Utazási, élelmezési, szállásköltséghez és jutalmazáshoz, tiszteletdíjra csak az eseti rendezvények megtartásához adható.
Civil szervezetnek minõsül: Mindazon párton kívüli szervezetek, egyesületek, egyesületi tagsággal nem rendelkezõ szervezetek, akik fegyverneki székhelyû, telephelyû civil szervezet által Fegyvernek közigazgatási területén végzett közhasznú tevékenységhez kérik a támogatást, kivéve az önkormányzati tulajdonú intézményeket, és a Ptk. 685. §. c. pontja szerinti gazdálkodó szervezet.
Közhasznú tevékenységnek minõsül: A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) pontja szerinti tevékenység.Ezek: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következõ – a szervezet létesítõ okiratában szereplõ – cél szerinti tevékenységek:


 • egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

 • szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása,

 • tudományos tevékenység, kutatás,

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

 • kulturális tevékenység,

 • kulturális örökség megóvása, 

 • mûemlékvédelem,

 • természetvédelem, állatvédelem,

 • környezetvédelem,

 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

 • hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségek elõsegítése,

 • emberi és állampolgári jogok védelme,

 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével, 

 • közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tûzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,

 • fogyasztóvédelem,

 • rehabilitációs foglalkoztatás,

 • munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,

 • euroatlanti integráció elõsegítése,

 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetõ – szolgáltatások,

 • ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,

 • a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,

 • bûnmegelõzés és áldozatvédelem.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • kérelmezõ azonosító adatait (név, cím, adószám)

 • a pályázati cél megvalósításának teljes költségvetését

 • vezetõségi, közgyûlési határozatot a pályázott célról, összegrõl

 • a célt (amire kéri), a rendelet 1. §. és 10. §. 2. pontja szerint

 • a saját erõ összegét, ezer forintra kerekítve

 • a kért támogatás összegét, ezer forintra kerekítve

 • a pályázati évre szóló éves költségvetést

 • a pályázat benyújtását megelõzõ éves mérlegbeszámolót 

 • létesítõ okirat (bírósági bejegyzés, alapszabály) hitelesített másolatát abból a célból, hogy igazolja, hogy a civil szervezet a pályázatban megjelölt közhasznú tevékenységet a pályázat benyújtását megelõzõen legalább egy éve folyamatosan végzi,

 • közhasznú tevékenység megnevezését

 • a kérelmezõ büntetõjogi felelõsségû nyilatkozatát arról, hogy a támogatást kizárólag a kért és megítélt célra fogja fordítani.

 • Civil szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szervezet a    közhasznú tevékenységet rendszeresen végzi és azt támogatja.

Amennyiben a pályázni kívánó szervezet nem bejegyzett, de a kiírásban felsorolt közhasznú tevékenység valamelyikét kívánja megoldani, abban az esetben lebonyolítóként felkérhet bejegyzett civil szervezetet is.
A támogatás összege max. az össz költség 50 %-a, ezer Ft-ra kerekítve.A pályázott összeg felhasználását a Polgármesteri Hivatal ellenõrzi. A juttatott összeg rendeltetésszerû felhasználásáról számlával kell elszámolni, legkésõbb 2008. december 15-ig.
Pályázattal kapcsolatos információt, tájékoztatást kérhetnek a Polgármesteri Hivatalban.
A 2008. évi pályázatokat 2008. január 31-ig lehet benyújtani az alábbi címre:

 • Polgármesteri Hivatal Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Ide kattintva letölthetõ az rendelet szövege és az adatlap.
A benyújtott pályázatokról az Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport Bizottság a pályázat benyújtását követõ ülésen dönt.