Pályázat Művelődési Ház és Könyvtár vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Művelődési Ház és Könyvtár vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013.01.01-2018.12.31-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 184. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Munkáltatói jogkör gyakorlása. Közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása. Pályázatok benyújtása. Községi rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzetség, 
  • 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzetségnek megfelelően- - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
  • 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén 10 év - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
  • A kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14) rendelet szerinti tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat másolata 
  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 6. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2012(X.29:) , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és Könyvtár igazgató. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.fegyvernek.hu - 2012. október 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének kell címezni és egy példányban kell benyújtani. A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti megbízotti kinevezést kap művelődésszervező munkakörre. A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatban arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez szükséges