Információk a kérődző szerkezetátalakítási támogatásról

A kérődző szerkezetátalakítási támogatást a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján lehet igénybe venni. 
Minden olyan gazdálkodó részt vehet a programban, aki a referencia időszakban (2010.07.01.- 2011.06.30.) anyatehenet vagy hízottbikát tartott, illetve anyajuhtartás esetén a 2011-es támogatási évben helyt adó, részben helyt adó határozatot kapott a megfelelt állatokról és 2012. támogatási évben jogosult SAPS területtel rendelkezik.

Referencia állomány: 

 • anyajuh esetén, a juhtartó által tartott azon anyajuhok létszáma, de legalább tíz egyed, amelyek a 2011. támogatási évi, anyajuhtartás támogatásáról szóló határozatban megfelelt állatokként szerepeltek. 
 • anyatehén esetén, a húsmarhatartó által tartott azon anyatehenek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR nyilvántartásban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június 30. között és ezen időszak alatt legalább 190 napon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak. 
 • hízottbika esetén, a húsmarhatartó által tartott azon 9 hónapnál idősebb hímivarú szarvasmarha egyedek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR-ban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június 30. között, és ezen időszak alatt legalább két hónapon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak, majd a tenyészetből történő kikerülést követően legfeljebb 30 napon belül vágásra vagy élő állatként Magyarországon kívül értékesítésre (export) kerültek.

A kérődző szerkezetátalakítási támogatást a 2012. évi egységes kérelem keretében, elektronikus úton kell benyújtani 2012. május 15-ig, illetve a késedelmes benyújtási időszakban legkésőbb 2012. június 11-ig.
A gazdálkodónak az egységes kérelemben a kérődző szerkezetátalakítási támogatás igénylésén túl meg kell jelölnie, hogy melyik nemzeti programban kíván részt venni, illetve, hogy mekkora állatállományra kéri a jogosultság megállapítását. A nemzeti programban választható kötelezettség 2012. december 31-ig módosítható az MVH által erre rendszeresített formanyomtatványon. A nemzeti program 2013-ban újraválasztható.
A kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programban a gazdálkodónak az alábbi három feltétel közül kell választania egyet:

 • Foglalkoztatás: a referencia állatállomány minden 80 ÁE-ére vetítve vállalja egy fő teljes foglalkoztatását, vagy naptári évente 2080 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosít;
 • Beruházás: az előző évi árbevétel 10%-át beruházásra fordítja a mezőgazdaság, az erdészet, a halászat vagy az ÚMVP III. tengely szerinti tevékenységek valamelyikében;
 • Szakmai továbbképzés: vállalja, hogy a referencia állatállomány minden 300 ÁE-ére vetítve részt vesz szakmai továbbképzésen, vagy valamelyik alkalmazottját, illetve a családi gazdaság valamelyik tagját beíratja. Ez lehet a VKSZI által külön erre a célra szervezett képzés, de lehet a rendeletben meghatározott körű képzés is.

A választott kötelezettség teljesítését akadályozó vis maior bejelentést szintén elektronikus úton kell megtenni, a vis maior eseményt igazoló dokumentumok egyidejű beküldésével.
A jogosultságok kiszámítása a referencia állatállomány alapján történik.
Öt különböző, egyszersmind különböző értékű jogosultság keletkezik:

 • az anyatehén szerkezetátalakítási jogosultság (ATSzJ),
 • a hízottbika szerkezetátalakítási jogosultság (HbSzJ),
 • a szarvasmarha extenzifikációs többletjogosultság (SzETj),
 • az anyajuh szerkezetátalakítási jogosultság (AjSzJ)
 • az anyajuh kiegészítő többletjogosultság (AjKTj).

Az állattartóknak a későbbiekben is évente kell nyilatkozniuk az MVH-nak. Egyrészt február 15-ig az előző évi teljesítésről, másrészt az egységes kérelemben május 15-ig a különleges támogatás igényléséről.
A választott kötelezettség teljesítésének ellenőrzése utólag - adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján - valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodók megkapják a kérődző szerkezetátalakítási jogosultságaik után járó támogatási összeg értékével növelt SAPS-támogatást (figyelembe véve a kölcsönös megfeleltetési vagy egyéb szankciókat), azonban az MVH az ellenőrzések megállapításai, eredményei alapján, szükség esetén nem teljesítési bírságot szab ki.
A megszerzett jogosultságok a gazdálkodók között átruházhatók akár adásvétellel is, illetve örökölhetőek.
A kérelemmel kapcsolatos további iratokat papír alapon a területileg illetékes MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtani Ilyenek:

 • Módosítási kérelem: tárgyév vonatkozásában ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a nemzeti programban választott feltételt adott év december 31-ig módosíthassa;
 • vis maior esemény igazolására szolgáló dokumentumok
 • nyilatkozat a vállalt kötelezettség teljesítéséről: a tárgyévet követő február 15-ig kell benyújtani, melyben az ügyfél nyilatkozik a vállalt kötelezettség teljesítéséről és módjáról (először 2013. 02.15-ig);
 • kilépési nyilatkozat 2013-ra vonatkozóan: közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozattal jogkövetkezmények nélkül 2012. december 31-ig léphet ki. A visszavonással az ügyfél végleg kilép a szerkezetátalakítási programból a következő évek tekintetében.

MVH Központba kell benyújtani:

 • átruházási kérelem: tárgyév február 1 -április 1. között kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az átruházás tényét igazoló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot

Az MVH megállapítja az egyes szerkezetátalakítási jogosultságok (anyajuh, anyajuh kiegészítő (KAT), anyatehén, hízottbika, szarvasmarha extenzifikáció) számát, melyről határozatban értesíti az ügyfelet.
Forrás: MVH
 
- Molnár Erzsébet -
Ügyfélszolgálati tanácsadó