Kötelező e-monitoring adatszolgáltatás

Itt a kötelező e-monitoring adatszolgáltatás időszaka! - Agrárkamarai tanácsadóval könnyebb lesz a bevallás!

{nomultithumb}Egy hónapjuk van – 2012. február 13.-tól  március 12.-ig – a gazdálkodóknak 2012. évre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatás teljesítésére. Ebben az évben ez 34986 termelőt érint. A gazdálkodó adatszolgáltatási kötelezettsége akkor tekinthető teljeskörűnek, ha minden olyan jogcím esetében eleget tett ezen kötelezettségének, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra vagy a szerződés megkötésre került. Az adatszolgáltatási kötelezettség az ezt követő évtől kezdődően áll fenn. Ez kötelező számukra és a tavalyi évhez hasonlóan csak elektronikus úton tehetik meg ügyfélkapun keresztül. Nagyon fontos tudni, hogy az ellenőrzést végző hivatal (MVH) külön értesítő és felszólító levelet nem küld az érintett gazdálkodóknak, ezért aki ilyen jellegű támogatást igényelt, az feltétlenül keresse fel a Magyar Agrárkamara Törökszentmiklósi Irodáját (Törökszentmiklós, Almásy u. 6. Tel.: 56/590-695), ahol segítséget tudunk nyújtani az érintett gazdálkodóknak a kötelező adatszolgáltatás lebonyolításában.

Az Európai Unió, kötelező jelleggel előírja, hogy minden agrárvállalkozónak – legyen magánszemély, családi gazdaság, vagy gazdasági társaság – évente rendszeresen adatokat kell szolgáltatnia tevékenységéről abban az esetben, ha közösségi támogatást vett igénybe.
Ezek az adatok egyrészt a támogatás igénylésekor meglévő állapotról szólnak, másrészt a támogatással elérendő fejlesztés hatására változó jövőbeli céladatokat tartalmazzák, harmadrészt a fejlesztés megvalósítása közbeni időszak jellemzőit ölelik fel. Sőt, ha időközben változna az elérendő cél, vagy módosul a projektben lévő terv, akkor arról is kötelező beszámolni. Ezt az adatszolgáltatást nevezi az unió monitoringnak. Így a támogatást folyósító és lebonyolító hivatal – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) – folyamatosan nyomon kísérheti a támogatást felvevő gazdálkodók tevékenységét.
A monitoring adatszolgáltatás kiterjed többek között  a kedvezőtlen adottságú területeken (KAT) történő gazdálkodás után járó támogatásra, az agrár- környezetgazdálkodási (AKG) támogatásra, a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatásra, önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések, kertészeti gépek, technológiai berendezések támogatására, állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásra, mezőgazdasági területek erdősítésének támogatására stb. Viszont nem tarozik ide, tehát adatszolgáltatást sem kell tenni többek között  a nemzeti, vagy területalapú támogatást, az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatást, a Natura 2000 támogatást valamint a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatást igénylő gazdálkodóknak.  Lényeges, hogy a gazdálkodó minden évben csak az adatszolgáltatás évét megelőző évre – vagy pénzügyileg lezárt évre – vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás során megválaszolandó fontosabb kérdések: használt földterület nagysága, foglalkoztatotti létszámadatok (fő, munkaóra, új munkahelyek), pénzügyi adatok (fedezeti összeg, nettó árbevétel, beruházások összes kiadása), egyéb adatok (bevezetett új termékek, technológiák száma). Az MVH jogosult az ügyfél adatszolgáltatását, az adatok valódiságát, pontosságát mind adminisztratív, mind helyszíni ellenőrzés keretein belül vizsgálni. Amennyiben a termelő teljeskörű – minden támogatási határozattal vagy szerződéssel rendelkező műveletre vonatkozó – adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti,  a támogatási összeggel, illetve a jogellenes magatartás súlyával arányos mulasztási bírsággal sújtható.  Ezért kötelező a termelőknek ezeket az adatokat beküldeniük, amelyet ebben az évben is csak elektronikus úton tehetnek meg az úgynevezett ügyfélkapun keresztül. Vagyis számukra nélkülözhetetlen az Internet léte és használata. Mivel ez sok esetben nehézségekbe ütközhet, érdemes tudni, hogy a gazdálkodó az adatszolgáltatási kötelezettségének meghatalmazott útján, tehát rajtunk keresztül is eleget tehet. Tehát az érintett gazdálkodók forduljanak hozzánk bizalommal, mivel irodánkban rendelkezünk a szükséges kiépített informatikai infrastruktúrával és természetesen az adatszolgáltatás elvégzésére is felkészültünk. Továbbá várjuk a tisztelt mezőgazdasági termelőket egyéb ügyeik intézésében is, többek között, mint pl.: gázolaj jövedéki-adó visszaigénylés, őstermelői igazolvány kiváltásához-, megújításához szükséges nyomtatványok beszerzése és kitöltése, területalapú támogatás igénylése, meghirdetett és a meghirdetés előtt álló jogszabályok ismertetése, értelmezése. Tájékoztatást és segítséget nyújtunk a hazai és Európai Uniós támogatások, pályázatok igényléséhez. Segítséget nyújtunk a területek meghatározásában, megkeresésében a MePAR programmal, valamint lehetőség van nálunk a gazdálkodóknak az általuk használt területek pontos felmérésére (GPS készülékkel), elkerülve ezzel az esetlegesen felmerülő telekvitákat, túligényléseket, amelyek támogatás megvonást is vonhatnak maguk után.

Tehát a gazdálkodóknak igyekezniük kell, mert  március 12.-ig minden adatot le kell jelenteniük.
 
-Kiss Tamás-
-Agrárkamarai tanácsadó-