Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 33. tv. 20/A §. (3) bekezdése, 20/B §. (1)-(3) bekezdései, továbbá a 23. §. (1) bekezdése alapján, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A §. (1) bekezdés, 6/B §. (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására az alábbiak szerint: 

1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezése:
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató.

2.) A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok megnevezése:

-    az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
-    munkáltatói jogkör gyakorlása,
-    közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása,
-    pályázatok benyújtása,
-    községi rendezvények szervezése, lebonyolítása.

3.) A pályázat elnyerésének feltételei:

a.) iskolai végzettség: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,
b.) a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismeretek is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése,
c.) legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen,
d.) könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi képzettség és 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén: 10 éves szakmai gyakorlat.

4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
a kulturális szakember képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.)NKÖM rendelet szerinti tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat másolatot,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje:

a.) A pályázatot Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének kell címezni és egy példányban kell benyújtani. A benyújtás határideje:2012. január 20.
b.) A pályázat elbírálásának határideje, a pályázat benyújtását követő testületi ülés, legkésőbb 2012. január 30.
c.) Az intézményvezetői állás betöltésének ideje: 2012. február 1– 2012. december31-ig.
d.) A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti megbízotti kinevezést kap könyvtáros munkakörre.
e.) A pályázathoz csatolni kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot.
f.) A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatában arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.