Álláshirdetés: Művelődési Ház és Könyvtár vezető

Fegyvernek Önkormányzat Képviselõtestülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Művelõdési Ház és Könyvtár vezetõ (magasabb vezetõ) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejű 2011.10.01-2016.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 2011.10.01.-2016.09.30-ig szól.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 184.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az önállóan működõ és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Munkálatatói jogkör gyakorlása Közművelõdési és
könyvtári tevékenység irányitása. Pályázatok benyújtása. Községi rendezvények szervezése, lebonyolítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt; Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 

 • Fõiskola, Felsõfokú közművelõdési végzettségés szakképzettség
 • 5 éves szakamai gyakorlat a felsõfokú közművelõdési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelõen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel,
  vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
  vagy főiskolai könyvtárosi képzettséggel és 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlattal.
  2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén 10 éves közművelődésben eltöltött szakmai gyakorlat.
 • a kulturális szakemberek képzési renszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) MKÖM rendelet szerint akreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartásiismeretek is nyújtó közművelõdési intézményvezetõi tanfolyam eredményes elvégzése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
 • a kulturális szakemberek képzési renszerérõl, követelményeirõl és a
 • képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) MKÖM rendelet szerinti
 • tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen 2011. október 01-től betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Önkormányzat Képviselõtestülete címére történõ megküldésével (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1507/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Művelõdési Ház és Könyvtár igazgatója.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének kell címezni és egy példányban kell benyújtani. A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti megbízotti kinevezést kap művelõdés-szervezõ munkakörre. A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatban arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.