Lezárult a kistérségi reform elsõ szakasza

Teljessé vált a többcélú kistérségi társulások országos lefedettsége, miután 2007. június 11-én megalakult a jelenleg lehetséges 166 kistérség közül az utolsóban – a kiskunfélegyházi kistérségben – is a többcélú kistérségi társulás.A kistérségi társulások közmegelégedésre mûködõ rendszere Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter kezdeményezésére jött létre. A miniszter álláspontja szerint a kistérségi társulások rendszere a közigazgatási-önkormányzati reform alappillére lett, amely lehetõvé teszi a közigazgatási rendszer mikroszintû fejlesztését. A többcélú társulások rendszere beváltotta a szakértõk várakozásait és az önkormányzati érdekszövetségek is elismerõen szóltak róla.  Azok a települések, amelyek többcélú kistérségi társulásnak tagjai, a rendszer létrejötte óta összesen több mint 76 milliárd forint – a településeknek járó támogatáson felüli – többlettámogatásban részesültek. A Dr. Lamperth Mónika vezette – belügyi, majd önkormányzati és területfejlesztési – tárca a rendszer elindítása óta közel 60 milliárd forint többletforrást fordított a kistérségi társulások normatív támogatására, amelybõl oktatási, szociális és egészségügyi közszolgáltatások mûködtetése és fejlesztései valósulhattak meg. A minisztérium további 2 milliárd forint forrást juttatott kistérségi iskola- és közösségi buszokra, valamint sportpályaépítésre és felújításra. Mindennek eredményeként:1.    A szociális alapszolgáltatások területén jelentõsen megnövekedett az intézményi társulások száma, és egyre gyakoribbak a többcélú kistérségi társulások saját fenntartásában mûködõ intézmények:

  • családsegítésre 2007-ben 162 intézményi társulás mûködik 1946 település részvételével, emellett 37 intézményt, szolgálatot maga a többcélú kistérségi társulás tart fenn,
  • jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra 2007-ben 1382 önkormányzat részvételével 53 intézményi társulás mûködik; 17 szolgálatot mûködtetnek többcélú kistérségi társulások,
  • házi segítségnyújtásra 2007-ben 968 önkormányzat részvételével 91 intézményi társulás mûködik; 27 szolgálatot mûködtetnek többcélú kistérségi társulások.

2.    A 2006/2007. tanévben

  • 612 mikrotársulás mûködik óvodafenntartásra, és 9 óvodát tartanak fenn többcélú kistérségi társulások,
  • 2057 település részvételével 659 mikrotársulás alakult általános iskolai alsó tagozat, és 2109 település részvételével 666 mikrotársulás alakult felsõ tagozat közös fenntartására; emellett 5 iskolát már maga a többcélú kistérségi társulás tart fenn.

3.    A 2007/2008. tanévre – a kistérségi társulások által jelzett adatok szerint – tovább fog növekedni a közoktatási együttmûködések száma, illetve több intézmény átvételét tervezik a többcélú kistérségi társulások közvetlen fenntartásába.4.    Több mint 100 központi orvosi ügyeletet alakítottak ki, vagy fejlesztettek (épület kialakítás, gép-mûszer beszerzés, mentõszolgálattal közös diszpécserszolgálatok kialakítása, ügyeleti gépjármûvek beszerzése).5.    Közel 140 iskola- és közösségi busz került beszerzése,6.    2007-ben 1219 nyilvános könyvtárral nem rendelkezõ településen „könyvtári szolgáltató hely mûködik”.7.     A társulások többsége megyei feladatokat is átvállalt (pl. logopédia).A területfejlesztési szempontból 95 hátrányos helyzetû kistérség a különbözõ hazai forrásból támogatott pályázatokon (pl. a decentralizált források, EU Önerõ Alap) kedvezményekben, elõnyökben részesülnek. Az ezen belül 48 leghátrányosabb helyzetûnek minõsülõ kistérség 2006 ban és 2007-ben további közel 15 milliárd forintnyi, a felzárkóztatásukat segítõ támogatáshoz jut. Amint az ismeretes, jelenleg parlamenti szakaszban van a kistérségi lehatárolás módosítása, és várhatóan még az idén új társulások alakulnak, néhány esetben a meglévõk szétválnak, és települések más kistérségekhez átsorolódnak.Dr. Lamperth Mónika miniszter június 26-ára kistérségi konferenciát hívott össze, ahol lehetõség nyílik az eddigi tapasztalatok komplex értékelésére, és a továbbfejlesztés lehetõségeinek felvázolására szakmai szekciókban. A konferencián napirendre kerül az is, hogy a kistérségek fejlesztési tervei hogyan illeszkednek majd a regionális fejlesztési elképzelésekhez.Budapest, 2007. június 11.   -Dr. Orodán Sándor--    fõosztályvezetõ     -