Gói-tói öntözőfürt fejlesztése a KÖTIVIZIG területén című projekt

KÖZLEMÉNY ELŐZETES VIZSGÁLATRÓL
[314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet]
 
Ügy száma, tárgya: JN/59/03597/2020., Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából a VIZITERV Environ Kft. a „Gói-tói öntözőfürt fejlesztése a KÖTIVIZIG területén” című projekt előzetes vizsgálata
 
Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: 
A Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából a VIZITERV Environ Kft. a „Gói-tói öntözőfürt fejlesztése a KÖTIVIZIG területén című projekt” előzetes vizsgálatára benyújtott dokumentáció alapján a beruházás során a Gói-tói összekötő csatorna vízszállító képességének növelése történik, a fejlesztés kiterjed az öntözővíz biztosítására a Tiszaroffi tározó területére a Gói-tői összekötő csatornán keresztül. A tervezett fejlesztési terület Fegyvernek, Kunhegyes, Kenderes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Törökszentmiklós és Tiszabő települése külterületén található. 
 
Vélelmezett közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Fegyvernek, Kunhegyes, Kenderes, Tiszagyenda, Tiszaroff Törökszentmiklós, Tiszabő
 
Ügyfél neve és székhelye:  Országos Vízügyi Főigazgatóság
 
Az ügy jellege: kérelemre indult eljárás
 
Az eljárás megindulásának napja: 2020. október 13.
Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap
Ügyintéző: Földi Henriett. tel: 56/523-385.
 
Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
 
Az érintettek a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba betekinthetnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán [továbbiakban: Főosztály] a zöldpont irodában ügyfélfogadási időben, valamint az érintett település jegyzőjénél:
 
1. A Főosztály a kérelembe és az előzetes vizsgálati dokumentációba, az írásban megka-pott szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe való bete-kintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követő nyolc napon belül – lehetővé teszi. 
        Kifüggesztés ideje: 2020. október 14.
 
2. Érintett település jegyzőjénél az ott megjelölt módon és időben.
 
A dokumentáció a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapján a Hirdetmények között is megtalálható (www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok).
 
Az ügyben a főosztály döntése az alábbiakra vonatkozhat:
  • felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan
  • kell-e környezeti hatásvizsgálati / egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lefolytatni 
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségessé-gére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését köve-tő 21 napon belül, közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.
 
Az ügyféli jogok és kötelezettségek:
  • Iratbetekintési jog.
  • A Főosztály biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.
  • Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.
  • Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.
 
Nem lehet betekinteni:
  • A döntés tervezetébe.
  • Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
  • A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését köve-tően is –, vagy azt végzésben elutasítja.