FEGYVERNEK VÁROS CSAPADÉKVÍZ CSATORNÁZÁSA

Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Projekt címe: Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00005
Támogatás összege: 225.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2019. június 28.
 
A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. május 31. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében.
A beruházás teljes összege bruttó 225.000.000.- Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.
 
A projekt célja
A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
 
Jelenlegi helyzet bemutatása
Fegyvernek településen az 1960-as évektől több lépcsőben eltérő koncepciók alapján folyt a csapadékcsatorna hálózat fejlesztése. A nyílt földmedrű szikkasztó árkok és zárt betoncsöves rendszerek, valamint kis utcai átemelővel működő rendszerek keveréke jellemzi a település csapadékcsatorna hálózatát. Az eltérő koncepciók és eltérő tervezői megoldások hatására, valamint az átgondolatlan településfejlesztések és telekosztások miatt a településen kialakult helyzetben sehol sincs a kor igényeinek megfelelő méretű gerinccsatorna-rendszer. A megfelelő méretű gerinchálózat hiánya miatt a településen szétszórtan megjelenő problémás területeken történt csapadékvíz- és belvízelvezetési fejlesztések nem valósíthatóak meg.
Ezért a fejlesztések első lépéseként a megfelelő méretű gerinchálózat kiépítést kell elvégezni, melynek végső befogadója minden esetben az önkormányzat kezelésében lévő Holt- Tisza.
A település másik problémája a település személyi és költségvetési lehetőségeit nagyban terhelő Holt- Tisza és az abba befolyó Büdös-ér önkormányzati kezelése. Mindkét vízgazdálkodási rendszert évtizedes vízminőségi és vízelvezetési problémák terhelik, melyek megoldása a jelen finanszírozási rendszerben sem lesz maradéktalanul megoldható.
 
Tervezett csapadékvíz elvezető rendszer ismertetése
Elérendő célok
A projekt keretében megvalósuló beavatkozások hármas célt szolgálnak:
  • Megoldani az akut elvezetési problémákat a Szent Erzsébet úton.
  • Megteremteni egy megfelelő méretű gerinccsatornát, amely a 1.1 Helyszínrajzon szereplő vízgyűjtőről érkező vizek károkozás mentes levezetésére alkalmas lesz.
  • Megalapozni a kijelölt vízgyűjtőn az önkormányzat saját tevékenysége során építendő csatornák vízelvezetési lehetőségét
A célok maradéktalan teljesülése esetén a terület csapadékvíz elvezetése az építéssel közvetlenül érintett szakaszokon megoldottnak tekinthető míg a teljes vízgyűjtőre csak újabb építési ütemek befejezésével lehet ezt kimondani.
 
A célok eléréshez szükséges beavatkozások
 
Az 1-es rendszer:
  • A bevezető nyílt csatorna és a csatornán lévő torkolati műtárgy átépítése a meglévő burkolat elbontásával, a csatorna méretének bővítésével és a meglévő torkolati műtárgy méretnövelésével.
  • A tervezett zárt 1,0 méteres gerinccsatorna megépítése a vízgyűjtőn keletkező és összegyűjtésére kerülő vizek elvezetésére. A Budai Nagy Antal úttól a Szegfű utca végén lévő nyílt csatorna szakaszig a Szent Erzsébet úton található közút és a nagynyomású gázvezeték keresztezésével.
  • A meglévő 0,6 méteres zárt beton csatorna vezetőképességének helyreállítása - iszaptalanítása és tisztítása - a becsatlakozó föld medrű árok becsatlakozásainak helyreállításával együtt.
  • A meglévő szikkasztó hálózat átépítése elvezető rendszerűvé, valamint a különálló árkok összekötése a levezetés útvonalának biztosítására. A befogadó csatorna megépítésével és a közúti alatti átvezetés megépítésével.
2-es rendszer:
  • A Szent Erzsébet utcai szakasz árkainak rekonstrukciója a kapubejárók tisztításával és az árkok vezetőképességének helyreállításával.
A projekt tervezett befejezési határideje: 2019. május 31.