Katasztrófavédelmi tájékoztató

Tisztelt Állampolgárok!
A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség ezúton tájékoztatja a lakosságot a környezetünkben lévő
veszélyeztető tényezőkkel és a szervezet kiemelt feladataival kapcsolatban.
A szolnoki és a törökszentmiklósi járás településein - a térség földrajzi sajátosságából adódóan -
leginkább az árvíz és a belvíz okoz jelentős gondot, melyek egyaránt veszélyeztetik a települések bel- és
külterületét.
A Tisza-folyón időszakosan kialakuló árhullám, a Tisza, Zagyva folyók huzamosabb ideig tartó
telítettsége esetén okozhat árvízi veszélyeztetettséget, mely szempontból megyénk az ország egyik
legkedvezőtlenebb földrajzi és vízrajzi fekvésű helye. A megye területének: 76 %-a árvíz által
veszélyeztetett terület.
A települések árvíz elleni védelmét a kiépített gátrendszer látja el, mely a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság kezelésében van. A megyében a fővédvonal hossza: 667,410 km. A kiépített töltések mentén
elsősorban fakadóvizek, átázások és szivárgások fordulnak elő.
Az utóbbi időben az árvízszintek jelentősen emelkedtek, az árvizek gyakorisága, tartóssága nőtt. Tartós
árvíz esetén a fővédvonalak mentén fakadóvíz jelentkezik, melynek elvezetésére a meglévő csatornák
használhatók.
Árvízkor víz alá kerülhetnek lakott települések, ipari és más objektumok, termőföldek, sérülhetnek a víz,
gáz, villamos és hírközlő berendezések, fertőzés és járványveszély alakulhat ki.
Belvíz az átlagosnál csapadékosabb, esős évszakokban, a mély fekvésű területeken jelentkezik, amely a
járások területének jelentős hányadát képezi. A Közép-Tisza vidékének belvízi veszélyeztetettsége igen
nagy, ami azt jelenti, hogy a terület jelentős része belvízzel közepesen, illetve erősen veszélyeztetett. A
belvíz elleni védekezés eredményessége függ a belvízelvezető csatornák állapotától, a védekezésre
fordítható anyagi, technikai és emberi erőforrások mértékétől. Nagyon fontos, hogy a lakosság saját
ingatlanai és települése védelme érdekében nagy hangsúlyt helyezzen a belvízelvezető árkok
karbantartására (kaszálás, gaztalanítás, átereszek tisztán tartása).
A fentiek mellett számolnunk kell a rendkívüli időjárás veszélyeztető tényezőivel (tartós hőség,
rendkívüli hideg, szélviharok, heves zivatartok stb.), a közműrendszerek esetleges meghibásodásával,
valamint a területen működő veszélyes anyagokat feldolgozó vagy előállító üzemek zavaraival is. A
nyári időszakban a tartós szárazság és sok esetben az emberi gondatlanság okoz nagyobb kiterjedésű
tüzeket.
Ezeknek a helyzeteknek a kezelésére a települések veszélyelhárítási terveket dolgoznak ki, melyek
tartalmazzák többek között a kitelepítés, illetve a befogadás települési adatait, a lakosság védelmére
vonatkozó eljárásokat, a védekezésben résztvevők elérhetőségeit, valamint a kárelhárítás és helyreállítás
feladatait.
A védekezés elősegítése mellett fontos, hogy felkészültek legyünk a veszélyhelyzetekre, és legyünk
tisztában az ilyenkor ajánlott magatartási szabályokkal, melyekről, illetve a veszélyekről és az ellenük
való védekezéssel kapcsolatban szervezetünk honlapjáról szerezhet bővebb információt:
A kirendeltség feladata a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés, a lakosság védelme, a
veszélyhelyzetek megelőzése és a károk felszámolásában való közreműködés.
Feladataink szerteágazóak és sokrétűek: a katasztrófák, valamint a veszélyes anyagok által okozott
súlyos balesetek elleni megelőzéstől és felkészüléstől, az anyagi javakat fenyegető hatások elleni
védekezésen és beavatkozáson át, egészen a helyreállítási feladatokban vállalt feladatokig terjednek.
A kirendeltség iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági, szakhatósági jogköröket gyakorol,
valamint a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét.
Továbbá gyakorolja a létfontosságú rendszerelemek (pl. kórházak) beazonosításában, felügyeletében, a
polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban meghatározott feladatait.
A kirendeltség végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását, és
ehhez kapcsolódóan koordinálja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes
tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben.
Hatósági feladatellátásunk kiemelten fontos a hazai rendvédelemben, mivel hatósági jogköreink
többek között:
· a veszélyes ipari üzemek engedélyezési és hatósági ellenőrzési rendszerének működtetése;
· veszélyes áruk közúti szállítás hatósági ellenőrzésének végrehajtása;
· az építési, tűzvédelmi technikai termékek piacfelügyelete;
· az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérés engedélyezése;
· a tűzvédelmi szakértői tevékenységgel összefüggő közigazgatási hatósági eljárások.
A kirendeltség területén járási mentőcsoportok és önkéntes mentőszervezetek is működnek a lakosság
védelme érdekében. Az önkéntes mentőcsoportokkal a hivatásos erők létszáma gyorsan
megtöbbszörözhető, a károk minél gyorsabb felszámolása érdekében. Ezért kérjük a lakosokat, hogy
csatlakozzanak hozzánk, legyenek tagjai egy olyan önkéntes csapatnak, melyben mindenki egy céllal
dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!
A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség elérhetőségei:
Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.
Telefon: 56/510-165 Fax: 56/420-114