Szennyvízhálózat fejlesztés

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás” KEOP-1.2.0/1F számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt műszaki tartalma:
A pályázat célja a Fegyvernek Nagyközség szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése valamint szennyvíztisztító telep építése

Közvetlen célkitűzések:
A környezet terhelésének csökkenése, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme és a gazdasági bázis fejlesztése szükségessé teszi, hogy a szennyvizek gyűjtése, elvezetése és tisztítása a kialakult elképzeléseknek megfelelően történjen.
A projekt célja reális, valós szükségleteket és igényeket jelenít meg. A csatornahálózatra történő rákötésekkel a környezet terhelése csökken; növekszik a biztonságosan kezelt és ártalmatlanított szennyvíz mennyisége. Az igényeket támasztja alá az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá a település környezetvédelmi programja. A célkitűzés illeszkedik a horizontális és ágazati előírásokhoz a hazai, regionális, megyei és kistérségi fejlesztési tervekhez .
A projekt megvalósulásával a környezetvédelmi előírások , a felszín alatti vizek, közvetve a felszíni vizek és a talaj szennyezése/szennyeződésének megszűnése érhető el.

Hosszú távú célkitűzések:
- Kistérségi esélyegyenlőtlenségek csökkentése
- Vonzó településkép kialakítása
- A település versenyképességének növelése
- Lakosság életkörülményeinek javítása
- Lakossági igényszintek maximális kielégítése: lakossági rákötés teljes körűvé tétele

Eredmények:
- A csatornázott lakóingatlanok komfortosabbá tehetők a projekttel érintett területen az élő lakossági rákötések aránya a megvalósítást követő 1. naptári év végére eléri a 90 %-ot
- Egy új korszerű és megfelelő kapacitású szennyvíztisztító telep, belvízi eseményektől függetlenül biztonságosan tud működni.
- A tisztítási rendszer kiépítésével csökken a másodlagos befogadó Alsóréti - Holt Tisza szennyezettsége.
- A csatornázottság növekedésével megszüntetésre kerülnek a kifogásolható vízáróságú szippantott szennyvíz tároló aknák, csökken a talajvízterhelés - talajvízszennyezés

Projekt előkészítés fő elemei:
- 2. fordulóhoz szükséges projekt dokumentáció elkészítése: részletes megvalósíthatósági tanulmány költség-haszon elemzéssel
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása
- Terület előkészítő munkálatok elvégzése (Talajmechanikai szakvélemény, talajmintavétellel)
- Projekt menedzsment felállítása és működtetése
- Jogi és pénzügyi, könyv-vizsgálói szolgáltatások igénybevétele
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Projekt célcsoportjai:
A szennyvízhálózat fejlesztés eredményeként létrejövő hálózat szolgáltatásait az esélyegyenlőségi csoportok, a hátrányos helyzetű lakosság számára is elérhetővé válnak. A szolgáltatás igénybevételét az önkormányzat a folyamatos igényfelmérés alapján kiválasztott konstrukcióval (kedvezményes közműfejlesztési díj, egyéb díjkedvezmények, előtakarékosságiz és hitelkonstrukciók) segíti.
A projekt közvetlen célcsoportját a fejlesztés megvalósítás területén élő lakosság, civil és gazdasági szervezetek, intézmények, valamint a területen dolgozó de nem ott lakó munkavállalók jelentik. Számukra elérhetővé válik a szennyvízcsatorna hálózat által biztosított szolgáltatás, ez összességében 7200-7500 főt jelent.
A projekt közvetett célcsoportja jóval szélesebb kört alkot az elsődleges célcsoportnál, melyet a környező települések lakóssága, valamint az ott dolgozók jelentik, mivel a környezet terhelésének csökkenésével az ő lakó és munkafeltételiben is javulás következik be. A beruházás hatására a fegyverneki szennyvízszolgáltatás kapacitásának kihasználtsága is gazdaságosabb és korszerűbb, a környezetet kevésbé terhelő technológiával üzemeltethető lesz.

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
- Kezdés: 2009. október 01.
- Befejezés: 2011. augusztus 30.

A beruházás összköltsége:
- 98.150.000, -Ft
- KEOP támogatás: 75.075.917, -Ft
- Saját erő: 23.074.083, -Ft

Projekt minisite

Irányító hatóság, közreműködő szervezet:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45., 646-os szoba
Tel: 06-1/238-664