Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján annak a magánszemélynek, aki termőföld bérbeadásából jövedelemhez jut, adót kell fizetnie.
Az Szja tv. 3. § 53. pontja szerint termőföld haszonbérbeadásának minősül a termőföld, illetve halastó magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület-bérbeadás.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelme adóját a magánszemély állapítja meg, továbbá a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás). Az Szja. tv. 8.§ (1) bekezdése alapján az adó mértéke az adóalap 16 százaléka. Az adó alapja a magánszemély termőföld bérbeadásból származó éves bevételének egésze.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magánszemély az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, az adó befizetését Fegyvernek Város Önkormányzat 11745066-15409993-08660000 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó számlára, a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig teljesíti.
Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt termőföld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni. A főváros esetében a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság alatt a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét kell érteni.
Adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadás határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri.
Ha a termőföld bérbeadásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be, és fizeti meg. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést. A kifizető az adóbevallást az adóévet követő év február 25-ig köteles benyújtani a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz.

Letölthető bevallások magánszemélyek, illetve kifizetők részére