beruházás

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005

Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz - gazdálkodás céljainak figyelembe vételével Fegyverneken.

  1. Eljárási dokumentum
  2. Árazatlan költségvetés
  3. Műszaki dokumentáció, tervek
  4. Engedélyek
  5. Eljárásba bevont gazdasági szereplők
  6. Bontási jegyzőkönyv
  7. Hiánypótlási felhívás 
  8. Összegzés az az ajánlatok elbírálásáról
  9. Szerződés
Share/Save

Fenntartható közlekedésfejlesztés sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ AZ„EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN” C. PROJEKTRŐL

Jelen konzorciumi projekt olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő éserősítőközlekedésfejlesztési intézkedések megvalósulását szolgálja a települések között, melyhozzájárul az élhető városi és települési környezetkialakulásához.
 
Fegyvernek, mint projektgazda mellett 8 település együttműködése és fejlesztése valósul meg a projektben: Kétpó, Kuncsorba, Kunhegyes, Nagyiván, Örményes, Tiszaigar, Tiszaszentimre és Tomajmonostora.
 
A konzorcium 9 települése közöttiközlekedési rendszer szerves egésznek tekinthető, hiszen ugyanazon tömegközlekedésiszolgáltató(Középkelet-Magyarországi Közlekedési központ Zrt.) látja el a feladatát a területen. A települések aközlekedési útvonal tekintetében egyjól körülhatárolható É-D irányú közúti kapcsolattal rendelkeznekegymással. A megépülő egységes képet mutató autóbuszöblök és autóbuszvárókezt a szinergiátkívánják erősíteni.
A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor kerül (RoadShow elem BringaAkadémia ügyességi és közlekedésbiztonsági pálya; interaktív kerékpáros KRESZ órák; bringa párbaj; bebiciklizés)
A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpárosközlekedésbizonsági kiadvány, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó  tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor kerül.
Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó tervdokumentációk engedélyezés alatt állnak, azok elfogadását követően kerül kiírásra a kivitelezési munkálatokat magába foglaló közbeszerzési eljárás.
 
A projekt megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. 
 
Share/Save

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Fegyvernek Város Önkormányzat sikerrel pályázott a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra.
A pályázat címe „FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”
 
 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. 
 
Fenti célok helyi szinten történő megvalósítása érdekében Fegyvernek Város Önkormányzat a nyertes pályázat keretén belül nyolc darab – az ASP csatlakozás feltételeinek megfelelő - számítógépes munkaállomás, egy darab központi nyomtató beszerzését, a csatlakozáskori adatállomány ASP rendszerbe történő migrációját, valamint az érintett munkavállalók képzését valósítja meg.
 
A támogatás összege 7.000.000 forint.
A támogatás mértéke 100%.
A projekt tervezett befejezése 2019. június 30.
Projekt azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00685
 
Share/Save

Befejeződött az Orvosi Rendelő felújításának II. üteme

Az 59.982.058 forint támogatásból megvalósuló Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztésének II. ütemének beruházási munkálatai 2015. április 30-ai nappal lezárultak. 
 
A pályázatban Fegyvernek Város Önkormányzat Orvosi Rendelőjének (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A) II. ütemű fejlesztése valósult meg.
 
 
Share/Save

I. világháborús emlékmű rekonstrukciója

Fegyvernek Város Önkormányzat a Közép-és Kelet-európai történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete Programja keretében 2.503.500 Ft ösz-szegű vissza nem térítendő támogatást nyert „Fegyvernek Város I. világháborús emlékművének rekonstrukciójára"

Pályázati konstrukció:

Közép-és Kelet-európai történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század In-tézete KKETTKK-CP-02 számú konstrukció

A támogatás összege: 2.503.500,- Ft
A projekt összköltsége: 2.603.500,- Ft

Kedvezményezett:
Fegyvernek Város Önkormányzat
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171
Tel. 56/556-010
Fax. 56/556-011
www.fegyvernek.hu
hivatal@fegyvernek.hu

A projekt leírása, szakmai tartalma:

Fegyvernek Város központi részén lévő I. vh. Hősi Emlékművet 1926. június 20-án avatták, amely Kallós Ede szobrászművész alkotása. A leleplezési ünnepségen Gömbös Gyula (1886-1936) nemzetgyűlési képviselő, későbbi miniszterelnök tartott beszédet.
Az emlékmű egy 1,5 méter magas magyar huszárt ábrázol. A kovácsolt vaskerítéssel övezett műkő szobor talapzatán 200 fegyverneki katona neve olvasható.
Az emlékmű 2002 évben helyi védettség alá került, É-6: műalkotás védelem.

A település vezetése a szobor környezetét 2010 évben megújította, komplex település rehabilitáció keretében, azonban a szobrot és annak talapzatát a fejlesztés nem érintette, forráshiány miatt annak rekonstrukciója nem valósult meg.

Egész felület tisztítása, mechanikai, nagy nyomású vízsugárral.
A korábbi repedések, málló részek feltárása, visszabontása.
A kitöredezett, csorbult részek, plasztikai hiányosságok pótlása. Injektálással illetve komolyabb sérülések esetén pótlással.
Feliratok megújítása
Hidrofóbizálás, a felület víztaszítóvá tétele, mely megakadályozza az eső általi víz felszívódását, csökkentve a felület és fugák romlását.

A projekt várható befejezése: 2014. november 11.

Közreműködő szervezet:
Közép-és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete
1122 Budapest, Határőr út 35

Share/Save

Orvosi rendelő II. ütem

Kapcsolódó cikkek:

Fegyvernek Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Regionális Operatív Programja keretében 59.982.058 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a fegyverneki Orvosi Rendelő, Fogorvosi és Védőnői szolgálatának helyet adó épületének átalakítására, felújítására, komplex akadálymentesítésének megvalósítására.

Pályázati konstrukció: ÉAOP-4.1.2/A-12 – Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010)

A támogatás összege: 59.982.058,- Ft
A projekt összköltsége: 59.982.058,- Ft

Kedvezményezett:
Fegyvernek Város Önkormányzat
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171
Tel. 56/556-010
Fax. 56/556-011
www.fegyvernek.hu
hivatal@fegyvernek.hu

A projekt leírása:
A fegyverneki orvosi rendelő épületének II. ütemű fejlesztése keretében a fogorvosi és védőnői szolgáltat épületrészének átalakítása, felújítása és komplex akadálymentesítése valósul meg.

A projekt tartalma:
· az intézmény komplex akadálymentesítése (az épület környezete, megközelítése, bejáratok, belső ajtók, szintek közötti akadálymentesítés, kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok, infokommunikációs akadálymentesítés - burkolatok, feliratok, jelek);
· meglévő épületrészek energiatakarékossá tétele (homlokzat korszerű hőszigetelése, párkányok cseréje, az épület részleges elektromos és gépészeti rekonstrukciója)
· funkcionális intézményi belső terek kialakítása (akadálymentes vizesblokkok, közlekedők átalakítása-felújítása, a vizsgáló helyek korszerűsítése, hiányzó kiszolgáló helyiségek biztosítása)
· eszközbeszerzés: védőnői szolgálat vizsgálati eszközeinek korszerűsítése, várótermi padok, bútorzat beszerzése

A beruházás eredményeként a 21. század követelményeinek megfelelő korszerű, energiatakarékos, akadálymentes épületben - a különböző fogyatékosságból fakadó hátrányok leküzdését célzó, a sérült gyermekek esélyegyenlőségét biztosító - méltányos gyógyítási környezet jön létre.

A projekt várható befejezése: 2014. december 31.

Közreműködő szervezet:
ÉARFÜ Nonprofit Kft., ROP Közreműködő Szervezet
4002 Debrecen 2.
Pf.: 501

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közbeszerzési eljárás iratai:

 
Ajánlattételi felhívás
 
Ajánlattételi dokumentáció
 
Jogerős építési engedély
 
Tervdokumentáció és Műszaki leírás
 
Árazatlan költségvetés

 

Share/Save

Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken

A Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1-2-0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt megvalósításához nettó 2.335.449.267 forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt tervezett nettó összköltsége: 2.780.143.739 Ft
Támogatás: 2.335.449.267 Ft
Önerő: 444.694.472 Ft
Támogatási arány: 84.004623 %.

Közreműködő szervezet:
"Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45.

Kezdete: 2012. március 26.
Befejezés: 2014. november 07.

Rövid összefoglalás a projektről:
- Fegyvernek Nagyközség szennyvízcsatornázása, és szennyvíztisztító építési projekt célkitűzései két fő szempont szerint adhatóak meg. A fejlesztés megvalósítása egyrészt a település közműellátottságát hivatott javítani, másrészt a település társadalmának a környezet védelme iránti elkötelezettségét is tükrözi, ezért ennek megfelelő célok kerültek meghatározásra.

Lakossági, ellátási célok:
- A projekt megvalósításával a település jelenlegi lakóterületének nagy laksűrűségű, központi részein - lakosságarányosan a település 91 %-án - legyen kiépített szennyvízcsatornahálózat a 25/2002. (11.27) Kormányrendeletben meghatározott határidő előtt.
- A projekttel érintett területen az élő lakossági rákötés aránya a megvalósítást követően haladja meg a 92 %-ot.

Környezetvédelmi és ökológiai célok:
- A településen közcsatornán elvezetett szennyvíz 100%-a legyen legalább biológiailag tisztított.
- A projekt hatására javuljon a felszín alatti vizek környezeti állapota.

A szennyvíztisztító telep kiépítésével kapcsolatos elvárások:
- A tervezett technológia elégítse ki az engedélyekben előírt határértékeket,
- A biológiai tisztítás tartalmazza a N és P eltávolítás tehetőségét,
- A telep alkalmas legyen a terhelési csúcsok hatását kezelni,
- A telepre beszállított szippantott szennyvíz kezelése legyen megoldott.

Fegyvernek Nagyközség jelenleg nem rendelkezik szennyvízgyűjtő, ill. elvezető rendszerrel, a lakossági szennyvízgyűjtés az udvari derítő aknákban történik.

A szennyvízzel kapcsolatban felmerülő probléma kezelése érdekében a tervezett 45.827 fm hosszú gravitációs csatorna mellett az egyes átemelőkhöz tartozó öblözetekben 4.413 fm belterületi és 2.746 fm külterületi nyomóvezeték megépítése szükséges. Az átemelők két-két búvárszivattyúval szerelt aknában építendők meg. A tervezett gravitációs rendszer 550 db tisztító-ellenőrző aknát és 521 db tisztítóidomot tartalmaz.

Share/Save

Szapáry park felújítása

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat benyújtott pályázata támogatást nyert a 102/2012 (X.1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és –fejlesztésre a LADER Helyi Akciócsoport közreműködésével Fegyvernek Szapáry park felújításának megvalósítására (támogatás iratazonosító: 1552991044)

A projekt műszaki tartalma/célja:

A Szapáry park átépítésével egy többfunkciós emlékpark, sétány és tematikus út megépítése a cél, mely bemutatja a település történetét, annak alapításától várossá vallásáig, jelentős korszakait, alkotóit és hírességeit, a sétányon áthaladva városkapun keresztül a tér központi részén a település címerét egy vasbeton címerfalon mutatjuk be. A központi térről szórt kő sétányon a helyi értékek, a település alkotóinak munkái kerülnek bemutatásra, alkotói sétányon. A park szélén egy országzászló elhelyezését szolgáló tér is kialakításra kerül. A területen pihenést szolgáló padok, utcabútorok kerülnek kihelyezésre. A téren a parkoló kialakításra került, valamint a területen a földmunkák megkezdődtek.

A projekt megvalósításának tervezett időtartalma:
Kezdés: 2013. szeptember 30.
Befejezés: 2014. június 30.

Kivitelező:
Czifra 2006 Kft.
5231 Fegyvernek, Gyóni Géza út 28/A

Szerződés értéke:
Nettó: 9.980.000 Ft
ÁFA: 2.694.600 Ft
Bruttó: 12.674.600 Ft

Irányító hatóság/Közreműködő szervezet:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága

Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport

 

Share/Save

Szabadtéri közösségi tér, kalandpark kialakítása

Fegyvernek Város Önkormányzatának támogatásával Fegyvernek Községi Sportegyesület (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165) benyújtott pályázata támogatást nyert a 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján, falumegújításra és –fejlesztésre a LADER Helyi Akciócsoport közreműködésével Szabadtéri közösségi tér kialakítása, kalandpark (támogatás iratazonosító: 1624973624 )

A projekt műszaki tartalma/célja:

A sportpálya területén található funkció nélküli terület átalakítása történik meg a terület teljes tereprendezésével. A területen a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terület kialakítása a cél.
A teljes rehabilitált területen gördeszka pálya, gyermek KRESZ pálya, kalandcsúszda, salakos versenytér, pormentesített többcélú közösségi tér, közlekedési terek, közösségi tér kiegészítő elemei (mosdó, tároló, wc) kerülnek kialakításra.

A projekt megvalósulásával létrejön egy infrastruktúrájában és funkciójában modern közösségi tér, mely alkalmas a város minden korosztálya számára szabadidős tevékenység megvalósítására.

Támogatott:
Fegyvernek Községi Sportegyesület
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165

A projekt megvalósításának tervezett időtartalma:
Kezdés: 2013. december 02.
Befejezés: 2014. december 31.

Kivitelező:
Nincs kiválasztva

Szerződés értéke:
Nettó: Ft
ÁFA: Ft
Bruttó: Ft

Irányító hatóság/Közreműködő szervezet:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport

Share/Save

Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken

A Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1-2-0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt megvalósításához nettó 2.335.449.267 forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt tervezett nettó összköltsége: 2.780.143.739 Ft
Támogatás: 2.335.449.267 Ft
Önerő: 444.694.472 Ft
Támogatási arány: 84.004623 %.

Közreműködő szervezet:
"Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45.

Kezdete: 2012. március 26.
Befejezés: 2014. november 07.

Rövid összefoglalás a projektről:
- Fegyvernek Nagyközség szennyvízcsatornázása, és szennyvíztisztító építési projekt célkitűzései két fő szempont szerint adhatóak meg. A fejlesztés megvalósítása egyrészt a település közműellátottságát hivatott javítani, másrészt a település társadalmának a környezet védelme iránti elkötelezettségét is tükrözi, ezért ennek megfelelő célok kerültek meghatározásra.

Lakossági, ellátási célok:
- A projekt megvalósításával a település jelenlegi lakóterületének nagy laksűrűségű, központi részein - lakosságarányosan a település 91 %-án - legyen kiépített szennyvízcsatornahálózat a 25/2002. (11.27) Kormányrendeletben meghatározott határidő előtt.
- A projekttel érintett területen az élő lakossági rákötés aránya a megvalósítást követően haladja meg a 92 %-ot.

Környezetvédelmi és ökológiai célok:
- A településen közcsatornán elvezetett szennyvíz 100%-a legyen legalább biológiailag tisztított.
- A projekt hatására javuljon a felszín alatti vizek környezeti állapota.

A szennyvíztisztító telep kiépítésével kapcsolatos elvárások:
- A tervezett technológia elégítse ki az engedélyekben előírt határértékeket,
- A biológiai tisztítás tartalmazza a N és P eltávolítás tehetőségét,
- A telep alkalmas legyen a terhelési csúcsok hatását kezelni,
- A telepre beszállított szippantott szennyvíz kezelése legyen megoldott.

Fegyvernek Nagyközség jelenleg nem rendelkezik szennyvízgyűjtő, ill. elvezető rendszerrel, a lakossági szennyvízgyűjtés az udvari derítő aknákban történik.

A szennyvízzel kapcsolatban felmerülő probléma kezelése érdekében a tervezett 45.827 fm hosszú gravitációs csatorna mellett az egyes átemelőkhöz tartozó öblözetekben 4.413 fm belterületi és 2.746 fm külterületi nyomóvezeték megépítése szükséges. Az átemelők két-két búvárszivattyúval szerelt aknában építendők meg. A tervezett gravitációs rendszer 550 db tisztító-ellenőrző aknát és 521 db tisztítóidomot tartalmaz.

Share/Save

Oldalak