tájékoztató

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a rókák 2016. évi veszettség elleni, csalétekkel történő immunizálása kezdetének időpontjától számított 21. napig, azaz 2016. április 2 – április 22-ig Fegyvernek város közigazgatási területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat tartalma alatt – az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült emberek vezető ebek kivételével, rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére:
- tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
- kutyák tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
Az ebzárlat szabályait az állatok terelésére, illetve őrzésére használt pásztorebekre is alkalmazni kell.
 
Share/Save

Közmeghallgatások

A képviselőtestület 2016. évi munkatervében meghatározta az ez évi közmeghallgatások időpontját. Ezek az alábbiak: 
- Március 3. Szapárfalu Klubkönyvtár
- Március 10. Móra Ferenc Általános Iskola
- Március 17. Művelődési Ház
 
Kezdési időpont: 17.00 óra
 
TÁJÉKOZTATÓ:
- AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL
- AZ ÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL
- TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAMOKRÓL
Share/Save

Katasztrófavédelmi tájékoztató

Tisztelt Állampolgárok!
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó
polgári védelem. Ahogy az elnevezés is tükrözi, a polgárok szerveződésével, együttműködésével létrejövő,
a polgárok védelmére hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban különböző katasztrófák,
veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény kezelésére rendelt
szervezetek (például tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem elegendők
Erre adott esetben egy elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet, hiszen egy ilyen védekezés egyrészt
időben is elnyúlik – a beavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban nem lehet felfüggeszteni –
másrészt szükségessé válhat olyan kapacitások igénybe vétele, melyekkel a hivatásos szervek nem, vagy
csak korlátozott mértékben rendelkeznek.
A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére az úgynevezett polgári védelmi
szervezetek rendszere. Ez a rendszer munkahelyi, települési, területi illetékességű egységekből
(infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, illetve lakosságvédelmi egységek) áll, az adott település,
terület veszélyeztetettségének figyelembe vételével.
Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján került feltöltésre, a megújult
katasztrófavédelmi szabályzórendszer - 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról - azonban lehetőséget ad önkéntes polgári védelmi szervezetek
létrehozására is.
Ily módon léteznek ún. köteles, illetve önkéntes polgári védelmi szervezetek. Jász-Nagykun-Szolnok
megyében a köteles polgári védelmi szervezetek állománya több ezer főt tesz ki, de az önkéntesek száma is
dinamikusan növekszik. A megyében a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén működik a
legtöbb önkéntes mentőcsoport - szám szerint 14 db. A terület ár- és belvízi, valamint ipari
veszélyeztetettségének mértéke indokolttá teszi, hogy valamennyi település rendelkezzen önkéntes
mentőcsoporttal.
Önkénteseink olyan emberek, akik vállalják, hogy szabadidejükből áldoznak a köz javára, illetve felajánlják
erejüket és tudásukat embertársaik védelme érdekében. Az önkéntesek egy részére fizikai munkában tudunk
számítani, más részük pedig speciális szakértelmével járul hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez
(például orvos, építész, vagy éppen búvár).
Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része álljon önkéntesekből, hiszen az az ember
képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében -
szükség esetén - plusz feladatokat vállal. Egy települést ért káreseményre az adott helyszínen élők tudnak a
leggyorsabban reagálni, és ők ismerik lakókörnyezetüket a legjobban.
Közhely, de egy rohanó világban élünk, melyben lassan magunkra sincs türelmünk, örülünk, ha szűk
családunkról gondoskodhatunk, mégis valamennyien tudjuk, hogy vannak dolgok, melyek bármelyikünkből
nagybetűs EMBERT varázsolhatnak: a tenni akarás, a másokért vállalt áldozat.
Az önkéntes mentőcsoportokkal a hivatásos erők létszáma gyorsan megtöbbszörözhető, a károk minél
gyorsabb felszámolása érdekében. Ezért kérjük a lakosokat, hogy csatlakozzanak hozzánk, legyenek tagjai
egy olyan csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!
A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség elérhetőségei:
5000 Szolnok, József Attila út 14.
Telefon: 56/510-165 Fax: 56/420-114
Share/Save

Katasztrófavédelmi tájékoztató

Tisztelt Állampolgárok!
A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség ezúton tájékoztatja a lakosságot a környezetünkben lévő
veszélyeztető tényezőkkel és a szervezet kiemelt feladataival kapcsolatban.
A szolnoki és a törökszentmiklósi járás településein - a térség földrajzi sajátosságából adódóan -
leginkább az árvíz és a belvíz okoz jelentős gondot, melyek egyaránt veszélyeztetik a települések bel- és
külterületét.
A Tisza-folyón időszakosan kialakuló árhullám, a Tisza, Zagyva folyók huzamosabb ideig tartó
telítettsége esetén okozhat árvízi veszélyeztetettséget, mely szempontból megyénk az ország egyik
legkedvezőtlenebb földrajzi és vízrajzi fekvésű helye. A megye területének: 76 %-a árvíz által
veszélyeztetett terület.
A települések árvíz elleni védelmét a kiépített gátrendszer látja el, mely a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság kezelésében van. A megyében a fővédvonal hossza: 667,410 km. A kiépített töltések mentén
elsősorban fakadóvizek, átázások és szivárgások fordulnak elő.
Az utóbbi időben az árvízszintek jelentősen emelkedtek, az árvizek gyakorisága, tartóssága nőtt. Tartós
árvíz esetén a fővédvonalak mentén fakadóvíz jelentkezik, melynek elvezetésére a meglévő csatornák
használhatók.
Árvízkor víz alá kerülhetnek lakott települések, ipari és más objektumok, termőföldek, sérülhetnek a víz,
gáz, villamos és hírközlő berendezések, fertőzés és járványveszély alakulhat ki.
Belvíz az átlagosnál csapadékosabb, esős évszakokban, a mély fekvésű területeken jelentkezik, amely a
járások területének jelentős hányadát képezi. A Közép-Tisza vidékének belvízi veszélyeztetettsége igen
nagy, ami azt jelenti, hogy a terület jelentős része belvízzel közepesen, illetve erősen veszélyeztetett. A
belvíz elleni védekezés eredményessége függ a belvízelvezető csatornák állapotától, a védekezésre
fordítható anyagi, technikai és emberi erőforrások mértékétől. Nagyon fontos, hogy a lakosság saját
ingatlanai és települése védelme érdekében nagy hangsúlyt helyezzen a belvízelvezető árkok
karbantartására (kaszálás, gaztalanítás, átereszek tisztán tartása).
A fentiek mellett számolnunk kell a rendkívüli időjárás veszélyeztető tényezőivel (tartós hőség,
rendkívüli hideg, szélviharok, heves zivatartok stb.), a közműrendszerek esetleges meghibásodásával,
valamint a területen működő veszélyes anyagokat feldolgozó vagy előállító üzemek zavaraival is. A
nyári időszakban a tartós szárazság és sok esetben az emberi gondatlanság okoz nagyobb kiterjedésű
tüzeket.
Ezeknek a helyzeteknek a kezelésére a települések veszélyelhárítási terveket dolgoznak ki, melyek
tartalmazzák többek között a kitelepítés, illetve a befogadás települési adatait, a lakosság védelmére
vonatkozó eljárásokat, a védekezésben résztvevők elérhetőségeit, valamint a kárelhárítás és helyreállítás
feladatait.
A védekezés elősegítése mellett fontos, hogy felkészültek legyünk a veszélyhelyzetekre, és legyünk
tisztában az ilyenkor ajánlott magatartási szabályokkal, melyekről, illetve a veszélyekről és az ellenük
való védekezéssel kapcsolatban szervezetünk honlapjáról szerezhet bővebb információt:
A kirendeltség feladata a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés, a lakosság védelme, a
veszélyhelyzetek megelőzése és a károk felszámolásában való közreműködés.
Feladataink szerteágazóak és sokrétűek: a katasztrófák, valamint a veszélyes anyagok által okozott
súlyos balesetek elleni megelőzéstől és felkészüléstől, az anyagi javakat fenyegető hatások elleni
védekezésen és beavatkozáson át, egészen a helyreállítási feladatokban vállalt feladatokig terjednek.
A kirendeltség iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági, szakhatósági jogköröket gyakorol,
valamint a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét.
Továbbá gyakorolja a létfontosságú rendszerelemek (pl. kórházak) beazonosításában, felügyeletében, a
polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban meghatározott feladatait.
A kirendeltség végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását, és
ehhez kapcsolódóan koordinálja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes
tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben.
Hatósági feladatellátásunk kiemelten fontos a hazai rendvédelemben, mivel hatósági jogköreink
többek között:
· a veszélyes ipari üzemek engedélyezési és hatósági ellenőrzési rendszerének működtetése;
· veszélyes áruk közúti szállítás hatósági ellenőrzésének végrehajtása;
· az építési, tűzvédelmi technikai termékek piacfelügyelete;
· az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérés engedélyezése;
· a tűzvédelmi szakértői tevékenységgel összefüggő közigazgatási hatósági eljárások.
A kirendeltség területén járási mentőcsoportok és önkéntes mentőszervezetek is működnek a lakosság
védelme érdekében. Az önkéntes mentőcsoportokkal a hivatásos erők létszáma gyorsan
megtöbbszörözhető, a károk minél gyorsabb felszámolása érdekében. Ezért kérjük a lakosokat, hogy
csatlakozzanak hozzánk, legyenek tagjai egy olyan önkéntes csapatnak, melyben mindenki egy céllal
dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!
A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség elérhetőségei:
Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14.
Telefon: 56/510-165 Fax: 56/420-114
Share/Save

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a rókák 2015. évi veszettség elleni, csalétekkel történő immunizálása kezdetének időpontjától számított 21. napig, azaz 2015. október 3 – október 23-ig Fegyvernek város közigazgatási területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat tartalma alatt – az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült emberek vezető ebek kivételével, rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére:
- tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
- kutyák tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
Az ebzárlat szabályait az állatok terelésére, illetve őrzésére használt pásztorebekre is alkalmazni kell.
Share/Save

A TRV Zrt, tájékoztatása

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Fegyvernek településen 2015. szeptember 18-30. között (péntek - szerda) hálózatmosatást és fertőtlenítést végeznek kollégáink.
Az ivóvíz hálózaton végzett munkavégzés során nyomáscsökkenést tapasztalhatnak az egyes településrészeken, illetve a nappali időszakban rövid ideig tartó vízhiányra is lehet számítani. A gerinchálózat mosatását követően a víz zavaros lehet a fogyasztói oldalon is. Ennek megszüntetése érdekében javasoljuk, hogy lehetőleg az udvari csap néhány percig tartó megnyitásával öblítsék át saját hálózatukat.
 
Tisztelettel:
 
Oláh Anita
műszaki ügyintéző
 
JNSZ Megyei Üzemigazgatóság
Fegyverneki Üzemegység
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Share/Save

Tájékoztatás

2015. szeptember 21–től átvehetők a sárga fedelű szelektív hulladékgyűjtő edényzetek!
 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére kerül sor, mely összesen 24 települést érint, köztük Fegyvernek Várost. 
A megvalósítás egyrészt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejleszté-sével, kiépítésével, az ehhez szükséges eszközök - többek között 120 literes edényzet, valamint begyűjtő járművek - beszerzésével valósul meg. 
A „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer a sárga fedelű 120 literes mű-anyag hulladékgyűjtő edények kiosztásával valósul meg, melyben a tiszta, szeny-nyeződésmentes csomagolási hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok).
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése csak az érvényes szerződéssel ren-delkező és díjtartozás mentes ügyfelek számára elérhető és ingyenes!!!
Tehát, amennyiben díjtartozás nem áll fenn és a tulajdonos rendelkezik érvényes szemétszállítási szerződéssel (kuka/zsák), úgy az ingatlan tulajdonos jogosult a „házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtésben való részvételre a szolgáltató által biz-tosított sárga fedelű edény igénybevételével, melynek költségét - az ürítést is bele-értve - a hulladékkezelési díj tartalmazza.
 
Az edényzet kiosztása a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény udvarán az alábbiak szerint alakul:
  • I. körzet: 2015.09.21-2015.09.22-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig
  • II. körzet: 2015.09.23-2015.09.25-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig, pén-teken 8:00-12:00-ig 
  • III. körzet: 2015.09.28-2015.09.30-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig át-vehető 
  • IV. körzet: 2015.10.01-2015.10.02-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig, pénteken 8:00-12:00-ig átvehető 
 
NHSZ Információs pont
 
Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény
Share/Save

Oldalak