Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
 
2.) A Polgármesteri Hivatal székhelye, címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 
3.) A Polgármesteri Hivatal illetékességi területe: Fegyvernek község közigazgatási területe
 
4.) A Polgármesteri Hivatal jogállása: Nem jogi személy. Jogi személyiség nélküli intézmény.
 
5.) A hivatal irányító és felügyeleti szerve: Fegyvernek Város Önkormányzata 
 
6.) Nyilvántartási szám: 409997
 
7.) Alapító okirat kelte és alapítás időpontja:  2013. szeptember 30.
 
8.) A Polgármesteri Hivatal által ellátandó és a szakfeladat rend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek felsorolását az Alapító Okirat melléklete tartalmazza. Az alaptevékenység jogszabályi hivatkozását a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete SZMSZ 6. sz. melléklete tartalmazza. 
 
9.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
10.) Feladatellátást szolgáló vagyon: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.
 
11.) Vagyon feletti rendelkezési jog:
 
Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
 
Használója: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
 
A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 
A Hivatal szervezeti felépítésére, tagozódására vonatkozó rendelkezések
 
A.) Szervezeti tagozódása, vezetése
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 
1 polgármester 1 fő
1/a alpolgármester (társadalmi megbízatású)
 
11 jegyző 1 fő
11/a aljegyző 1 fő
 
111 igazgatási csoport 6,125 fő
01 csoportvezető
02 szoc.pol.ügyintéző
03 igazgatási ügyintéző
04 igazgatási ügyintéző
05 építésügyi ügyintéző
06 igazgatási ügyintéző
07 építésügyi ügyintéző
 
112 pénzügyi csoport 8 fő 
01 csoportvezető 
02 ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.
03 ügyintéző II. könyvelő
04 ügyintéző III.főkönyvi könyvelő II.
05 ügyintéző V. adóügyi üi.I.
06 ügyintéző VI.adóügyi üi.II.
07 pénzügyi szervező
08 ügyintéző VIII. személyzeti ügyintéző
 
113. csoportrendszerbe nem tartozó 2,5 fő 
01 települési menedzser
02 titkársági ügyintéző
03 művelődési ügyintéző
 
Összesen: 19,625 fő 
 
B.) A CSOPORTOK FELADATAI
 
1.) A csoportvezetők feladatai
 
- irányítják, szervezik a csoport munkáját
- gondoskodnak az ágazatukba tartozó ellenőrzések megszervezéséről és végrehajtásáról
- közreműködnek a közigazgatási, önkormányzati tevékenység egyszerűsítésében, korszerűsítésében 
- részt vesznek az önkormányzati és a tárgykörükbe tartozó napirend tárgyalásakor a bizottsági ülésen
- előkészítik a munkaköri leírásokat
- testületi anyagok előkészítése
- intézményi feladatok végrehajtásának a csoport feladatával összefüggő ellenőrzése.
 
2.) Az ügyintézők feladatai
 
A Polgármesteri Hivatal ügyintézői a kinevezésben és munkaköri leírásban foglalt feladatokat kötelesek ellátni. Ezen túl feladatuk:
 
- a tevékenységükbe tartozó közigazgatási, önkormányzati tevékenység egyszerűsítésében, korszerűsítésében való részvétel, jelzése a csoportvezető felé
- részt vesznek a testületi, bizottsági anyagok előkészítésében. 
 
3.) A csoportok feladatai
 
IGAZGATÁSI CSOPORT
 
1. Belügyi igazgatás:
 
  • állampolgársági ügyek intézése
  • anyakönyvvezetési tevékenység ellátása
  • honvédelmi, polgári védelmi ügyek intézése
 
2. Igazságügy
 
?            birtokvédelem
? polgári törvénykönyvből adódó ügyek
 
3. Szociális és gyámügyi ágazat:
 
? szociális helyzetből eredően rászorult személyek pénzbeli, természetbeli ellátásával kapcsolatos előkészítő ügyek
? egészségügyi alapellátási feladatok
? gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
?      gyámügyi feladatok ellátása
4. Családlátogatások, környezettanulmányok folyamatos felvétele.
5. Iktatási, irattározási feladatok ellátása.
6. Segíti az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tevékenységét.
7. Környezetvédelmi és területfejlesztési igazgatási feladatok ellátása.
8. Községrendezési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
9. Intézi az üzletek működési engedélyével kapcsolatos feladatokat, kereskedelmi engedélyezés. 
10. Halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos feladatok ellátása (iskolai hiányzás, bizottság elé utalás)
11. A társulás munkaszervezet feladatainak előkészítése, ellátása.
 
 
PÉNZÜGYI CSOPORT 
 
1. Pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása.
2. Önkormányzati számviteli, ügyviteli munka szervezése, ellenőrzése.
3. Segíti a Pénzügyi Bizottság tevékenységét.
4. Pénzügyi, gazdasági ellenőrzések végzése.
5. Önkormányzati adóügyi feladatok ellátása. 
6. Idegen tartozások beszedésével kapcsolatos feladatok
7. Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek költségvetésének előkészítése, koordinálása, költségvetési beszámolók és előirányzat módosítása, valamint költségvetés elemzésével kapcsolatos koordinálási és előkészítési feladatok végzése megállapodás, testületi döntés alapján. 
8. Az önkormányzat és intézményei bérszámfejtésével kapcsolatos feladatok ellátása a Kincstár részére.
      9. Adó- és értékbizonyítványok kiállítása
      10. Mezőőri járulék beszedése, nyilvántartása
      11. Pénzügyi szervező: Költségvetés tervezéssel, végrehajtással, beszámolóval kapcsolatos feladatok. Önkormányzati hitel ügyek intézése 
 
 
CSOPORTRENDSZERBE NEM TARTOZÓ FELADATOK
 
1. A települési menedzser feladata az önkormányzati, térségfejlesztési, EU-s, hazai vállalkozói és egyéb pályázati anyagok elkészítése, figyelemmel kísérése, intézményi pályázatok,
2. Titkársági ügyintéző: testületi ülések adminisztrációs munkájának ellátása.
 
 
C.) A helyettesítések rendje
 
1. A  jegyzőt az aljegyző, távollétében az igazgatási csoportvezető helyettesíti. 
 
2. Az igazgatási csoportvezetőt a 02 szoc.pol. ügyintéző, a pénzügyi csoportvezetőt a 112 pénzügyi csoport 07. pénzügyi szervező helyettesíti. 
 
 
III. fejezet
 
A.) Iktatás
 
Fegyverneki Polgármesteri Hivatalban az iktatás elektronikusan történik. 
 
B.) Bélyegzők használata
 
1. A Polgármesteri Hivatal körbélyegzője a Magyarország címerével ellátott ruggyanta bélyegző, melynek felirata:
 
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal   
 
 
2.A jegyző által használt bélyegző:
 
Városi Önkormányzat Jegyzője Fegyvernek
 
3. A bélyegző használatára a kiadmányozással rendelkező érdemi ügyintézést végző dolgozó jogosult, aki felelős annak jogszerű használatáért.
 
4. Fentieken kívül a Polgármesteri Hivatal „Anyakönyvvezető Fegyvernek” bélyegzőt használ, melyért a feladatot ellátó dolgozó felel. 
 
5. A bélyegzőket évente egy alkalommal az igazgatási csoportvezető ellenőrzi és gondoskodik a használaton kívüli bélyegző selejtezéséről. 
 
6. Az önkormányzat bélyegzője Magyarország címerével ellátott ruggyanta bélyegző, melynek felirata:
 
„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete”
 
7. A polgármester által használt bélyegző:
 
„Fegyvernek Város Polgármestere”
„Fegyvernek Város Önkormányzata” 
 
 
C.) PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ELLENŐRZÉS
 
Az önkormányzat pénzügyi-, gazdasági ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint történik. 
 
A Polgármesteri Hivatal ellenőrzése a képviselőtestület által meghatározott éves ütemterv szerint történik.
 
A pénzügyi csoportvezető végzi a csoport munkafolyamatba épített belső ellenőrzését. 
 
Az éves ellenőrzési ütemterv összhangban készül az önkormányzatok pénzügyi bizottságai ellenőrzési ütemtervével, melyek között párhuzamosság nem lehet. 
 
A bizottsági és a belső ellenőrzési rendszer kiegészítve működik egymás mellett.
 
? a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, a költségvetési rendelet és az önkormányzati egyéb gazdasági, pénzügyi vonatkozású rendeleteinek, határozatainak betartását,
? az operatív gazdálkodási feladatok végrehajtását,
? a számviteli és bizonylati rend és fegyelem érvényesülését,
? a költségvetési beszámolók valódiságát,
? a szabályzatok meglétét, azok betartását,
? a pénzgazdálkodást,
? a tervezett és a teljesített feladatok összhangját. 
 
D.) EGYÉB
 
1.) A polgármester minden hó első szerdán  9 – 12,00 óráig tart fogadónapot.
2.) A köztisztviselők névre szóló munkaköri leírás alapján látják el feladatukat.
3.) A munkakörre vonatkozó részletes leírások a jelen  SZMSZ mellékletét képezik.
4.) Az SZMSZ-t kapja: a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője a képviselőtestületi jóváhagyást követő 30 napon belül.
5.) A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök meghatározását.
 
 
IV. fejezet
 
A Polgármesteri Hivatal munkaidőkeretére,  munkaidő beosztására és  munkavégzésére vonatkozó szabályai
A./ A Polgármesteri Hivatal munkarendje
 
1.) A Polgármesteri Hivatalnál a munkaidő heti 40 óra
                hétfőtől csütörtökig  730 – 1600 óráig 
                pénteken                   730 – 1330 óráig
 
2.) A munkaközi szünet naponta 30 perc, melyet munkaidőn belül kell kiadni.
 
3.) A munkaközi szünet ideje alatt telefonügyeletet biztosítani kell.
 
4.) Hétköznap munkaidőn kívül, pihenő- és ünnepnapokon, munkaszüneti napokon családi eseményekhez kapcsolódó anyakönyvi, katasztrófa körébe eső államigazgatási szolgáltatások az igényeknek megfelelően láthatók el. 
Az ügyfél mulasztása esetén azonban ugyanezen rendezvényt a következő alkalommal munkaidőben kell megtartani.
 
B./ Az ügyfélfogadás rendje 
                  hétfőn:     8 – 1200 és 13 - 1600 óráig
kedden: 8 – 1200 óráig
szerdán: 8 – 1200 és 13 – 1630 óráig
csütörtökön: ügyfélfogadás nincs
pénteken:   8 – 1200 óráig     tart.
                                                                                                                                                              C./A munkavégzésre vonatkozó szabályok
 
1.) A köztisztviselő köteles a munkaköri leírásában foglalt feladatokat maradéktalanul ellátni.
2.) Ügyfélfogadási idő alatt az ügyfelek ügyeit maradéktalanul el kell látni. Ha az illetékes ügyintéző távol van (pl.: szabadság, táppénz, stb.), a helyettesítéseket biztosítani kell. E célból a munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítések rendjét.
3.) A köztisztviselő ügyfélfogadási időben nem hagyhatja el Polgármesteri Hivatal helyiségét, ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben pedig csak Polgármesteri Hivatal ügyek intézésére hagyhatja el Polgármesteri Hivatal helyiségét.
4.) Ügyfélfogadási időn kívül csak rendkívüli esetben végezhető ügyintézés, amikor a vidékről érkező ügyfeleket és a pénztári befizetéseket kell biztosítani.
D.) Az SZMSZ mellékletei
 
Az ágazati jogszabályokban elrendelt SZMSZ mellékleteit a polgármester és a jegyző adja ki.
 
E.) Értekezletek rendje
 
1. A jegyző hetente tart vezetői értekezletet a polgármester és a csoportvezetők részvételével. A vezetői megbeszélésen a polgármester és a jegyző által esetenként megbízott más személyek is részt vesznek. 
2. A jegyző és a csoportvezetők szükség szerint tartanak feladategyeztető megbeszéléseket.
3. A polgármester és a jegyző a hivatal köztisztviselői részére szükség szerint, de évente legalább egy munkamegbeszélést hív össze. A munkamegbeszélés csak rendkívüli esetben eshet egybe ügyfélfogadási idővel.
4. A csoportok hetente adatszolgáltatást készítenek főbb tevékenységükről.
 
 
-.-.-.-.-.-.-
 
 
 
A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának ……/2013.(III.28.) sz.határozattal jóváhagyott 1. sz. melléklete
 
 Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök meghatározásáról
 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. Törvény pontjaira figyelemmel Fegyverneki Polgármesteri Hivatalnál a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az alábbiak szerint tünteti fel:
 
a.) A 2007. évi CLII. Törvény 5. § (1) bek. ca) pontja alapján évente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett:
 
1. települési menedzser
 
b.) A 2007. évi CLII. Törvény 5. § (1) bek.  cb) pontja alapján kétévente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett:
 
Igazgatási csoport
1. csoportvezető
2. szoc.pol.ügyintéző
3. igazgatási ügyintéző
4. igazgatási ügyintéző
5. építésügyi ügyintéző
6. igazgatási ügyintéző
 
Pénzügyi csoport 
1. csoportvezető 
2. ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.
3. ügyintéző II. könyvelő
4. ügyintéző III.főkönyvi könyvelő II.
5. ügyintéző V. adóügyi üi.I.
6. ügyintéző VI.adóügyi üi.II.
7. pénzügyi szervező
 
c.) A 2007. évi CLII. Törvény 5. § (1) bek. cc) pontja alapján ötévente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett:
 
1. jegyző
 
 
 
Share/Save