Hírdetmény

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata részérõl tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az érvényben lévõ településrendezési terv módosításához szükséges dokumentációt elkészítette a Kiszelovics és Társa Településrendezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság. A tervmódosításnak az illetékes államigazgatási-, társadalmi szervekkel és a környezõ településekkel való egyeztetése már megtörtént. Az anyag jelenleg az Arató András vezette Észak-alföldi Állami Fõépítész Irodán van, szakmai véleményezés céljára.

Felhívás a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos helyzetû, rossz anyagi körülmények között élõ, felsõoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatók számára ösztöndíjat nyújt a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig és a pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével.
A pályázat kiírására 2007. október 1. napján kerül sor.A pályázat benyújtásának határideje 2007. október 31.
A pályázat benyújtásának feltételeirõl bõvebb felvilágosítást kaphatnak a Polgármesteri Hivatal 4-es számú irodájában és a pályázathoz szükséges nyomtatványok is itt igényelhetõk.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás a 4. sz. fõút Szapárfalu elkerülõ szakaszának építésérõl

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság az alábbi tájékoztatást adta a 4. sz. fõút Szapárfalu elkerülõ (125+659-130+325 km sz.) szakaszának építési terveirõl:
„A most befejezõdött négynyomúsításhoz kapcsolódva 2x1 sávon, délrõl kerüli el a települést. Az engedélytervek alapján folyik az engedélyezési eljárás, készülnek a terület igénybevételi tervek. Ez alapján 2008-ban megtörténnek az idegen területek megvásárlásai, majd a régészeti feltárás (7 lelõhely található a nyomvonalon). Az építési engedély kiadása után 2008-ban elkészíttettjük a kiviteli terveket. Az építés megkezdése 2009. év elejére van ütemezve.”

Valamennyi Gazdálkodó, Földhasználó!

Az idei aszályos, meleg idõjárás hatására a tavalyihoz képest erõsen megnövekedett a mezei rágcsálók egyedszáma. A növényvédelmi felügyelõk augusztusi felvételezései alapján a megye egész területén a mezei pocok népessége az õszi búza tarlókon közepes, a még lábon álló cukorrépa, kukorica és napraforgó táblákon, lucernásokban, illetve az árokparti ruderális területeken, gyepeken erõs, helyenként tömeges (gradáció). Már az idei vetésû õszi káposztarepcébe is megkezdõdött a betelepedés, és ez a kukorica, napraforgó, cukorrépa betakarításával, az õszi talajmunkák elõrehaladtával fokozódni fog. Amennyiben a pockok fejlõdéséhez kedvezõ idõjárás megmarad (száraz, meleg hosszú õsz), úgy a népesség további felszaporodására és jelentõs kártételre kell felkészülni.

Haltelepítés

A Fegyverneki Vízmû értesíti a horgászokat, hogy 2007. szeptember 10-13-ig haltelepítést végez az Alsóréti Holt-Tisza 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös tóegységein. A telepítés miatt általános horgászati tilalmat rendel el az említett tóegységeken. 2007. szeptember 10-2007. szeptember 13. déli 12 óráig.  Részletek az alábbi linkre kattintva: Újra haltelepítés

Közlemény

Az Országos Környezetvédelmi. Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) 2007. augusztus 8-án kelt, 14/2595/53/2007. számú határozatával a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 30.) által benyújtott, az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszára vonatkozó, elõzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta, egyúttal elõírta az I. (Z-K-P) továbbá a „Z" nyomvonalváltozatok vonatkozásában a környezeti hatástanulmány benyújtását környezetvédelmi engedélyezés céljából. A környezeti hatástanulmányt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6. számú mellékletében elõírt tartalommal kell elkészíteni, különös tekintettel a 7. számú mellékletben részletezett hatásterület meghatározásra.
A határozatba az érintettek a Fõfelügyelõség ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) ügyfélfogadási idõben (Hétfõ: 12:00-17:00, Kedd-Csütörtök: 9:00-15:00, Péntek: 8:00-12:00), valamint az érintett települések jegyzõinél tekinthetnek be.
-Horváthné dr Antal Márta--fõosztályvezetõ-

1. Szolnoki Repülõrajt Futófesztivál

A
Szolnoki Honvéd Sportegyesület és az MH 86.
Szolnok Helikopter Bázis 2007. szeptember 08-án,
Szolnokon a szandaszõlõsi füves sportrepülõtéren
megrendezi az 1. Szolnoki Repülõrajt Futófesztivált. A
verseny egyben a 9. Szolnoki Gulyásfesztivál kiemelt
társrendezvénye is.A
verseny szervezõbizottsága arra törekszik, hogy a
versenyen résztvevõ versenyzõk és a versenyt
meglátogató valamennyi kedves vendégünk
számára jó hangulatot, érdekes programot
biztosítson. A
versennyel egy idõben lehetõség nyílik katonai
helikopterek és sportrepülõgépek megtekintésére,
amelyeket bemutatás céljából a verseny
rajt kapujának közelében állítunk
ki. A
Szolnoki Repülõ Egyesület szeptember 08.-ra startnapot
szervez, így kedvezõ idõjárási feltételek
esetén vitorlázó és motoros repülõgépek
repülését is láthatják látogatóink. A
Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
kiemelt toborzó napot szervez, ahol gulyáságyúban
500 adag babgulyást készítenek el melyet, a
rendezvényt látogatók, vagy éppen a
versenyzõk fogyaszthatnak el. Az 1. Szolnoki
Repülõrajt Futófesztivál közelében, a
szolnoki Tisza Ligetben, a 9. Szolnoki Gulyásfesztivál
színes délutáni és esti programokkal
várja látogatóit. A
versennyel kapcsolatos további részletes információk
a www.szhse.hu
honlapon olvashatók.

Tüdõszûrés

Értesítjük Fegyvernek Nagyközség lakosságát, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó Intézete a fertõzõ betegségek és járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.(VI.03.) NM rendelet 19. §-a alapján 2007. augusztus 21 és szeptember 6. között a Mûvelõdési Házban idõszakos tüdõszûrõ vizsgálatot tart, 14 éves kortól a végsõ korhatárig.

Utcanév változás kezdeményezésérõl

Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából Seregély István egri érsek levélben kérte, hogy a települések vizsgálják meg a lehetõségét „Szent Erzsébet” utca elnevezésének. Az 1990-es évek elején már volt egy kezdeményezés településünkön a Felszabadulás út nevének „Erzsébet út”-ra történõ megváltozatására, de ez nem járt eredménnyel.

Forgalomba helyezési eljárás megindításáról és helyszíni szemlérõl

Észak-alföldi Regionális Igazgatósága KA/223/21/2007. SZ. HIRDETMÉNY forgalomba helyezési eljárás megindításáról és helyszíni szemlérõlA közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi 1. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõen, a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján értesítem az érintett ügyfeleket, hogy hatóságomnál az alábbi közigazgatási hatósági eljárás indult:

Oldalak