Ebzárlat és legeltetési tilalom

A rókák veszettség elleni, csalétekkel történõ immunizázása kezdetének idõpontjától számított 21 napig, azaz 2007. október 10 - november 01-ig EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT rendeltek el Törökszentmiklós, Mezõtúr, Túrkeve, Fegyvernek, Kétpó, Örményes , Kuncsorba, Tiszabõ és Tiszapüspöki településeken.

Mi a teendõ a háztartásokban?

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ILLEGÁLISAN ELÕÁLLÍTOTT, ÉS FORGALOMBA KERÜLT HAMISÍTOTT ÉTELÍZESÍTÕKRÕL
Az elmúlt napok híreibõl értesülhettek, hogy a Kecskeméti Fõvámhivatal munkatársai illegális élelmiszer-elõállító helyet találtak, ahol nem megfelelõ higiéniai körülmények között bizonytalan összetételû ételízesítõ-port csomagoltak.Az élelmiszer-elõállítókat, -forgalmazókat, vendéglátókat és közétkeztetõket felhívtuk a készletek ellenõrzésére, a nem biztonságos és gyanús termékek forgalomból kivonására.Az élelmiszeripari vállalkozásoknál végzett ellenõrzésekkor az élelmiszerbiztonsági hatóság fokozottan ellenõrzi az ételízesítõket.

Hírdetmény

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata részérõl tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az érvényben lévõ településrendezési terv módosításához szükséges dokumentációt elkészítette a Kiszelovics és Társa Településrendezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság. A tervmódosításnak az illetékes államigazgatási-, társadalmi szervekkel és a környezõ településekkel való egyeztetése már megtörtént. Az anyag jelenleg az Arató András vezette Észak-alföldi Állami Fõépítész Irodán van, szakmai véleményezés céljára.

Felhívás a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos helyzetû, rossz anyagi körülmények között élõ, felsõoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatók számára ösztöndíjat nyújt a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig és a pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével.
A pályázat kiírására 2007. október 1. napján kerül sor.A pályázat benyújtásának határideje 2007. október 31.
A pályázat benyújtásának feltételeirõl bõvebb felvilágosítást kaphatnak a Polgármesteri Hivatal 4-es számú irodájában és a pályázathoz szükséges nyomtatványok is itt igényelhetõk.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás a 4. sz. fõút Szapárfalu elkerülõ szakaszának építésérõl

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság az alábbi tájékoztatást adta a 4. sz. fõút Szapárfalu elkerülõ (125+659-130+325 km sz.) szakaszának építési terveirõl:
„A most befejezõdött négynyomúsításhoz kapcsolódva 2x1 sávon, délrõl kerüli el a települést. Az engedélytervek alapján folyik az engedélyezési eljárás, készülnek a terület igénybevételi tervek. Ez alapján 2008-ban megtörténnek az idegen területek megvásárlásai, majd a régészeti feltárás (7 lelõhely található a nyomvonalon). Az építési engedély kiadása után 2008-ban elkészíttettjük a kiviteli terveket. Az építés megkezdése 2009. év elejére van ütemezve.”

Valamennyi Gazdálkodó, Földhasználó!

Az idei aszályos, meleg idõjárás hatására a tavalyihoz képest erõsen megnövekedett a mezei rágcsálók egyedszáma. A növényvédelmi felügyelõk augusztusi felvételezései alapján a megye egész területén a mezei pocok népessége az õszi búza tarlókon közepes, a még lábon álló cukorrépa, kukorica és napraforgó táblákon, lucernásokban, illetve az árokparti ruderális területeken, gyepeken erõs, helyenként tömeges (gradáció). Már az idei vetésû õszi káposztarepcébe is megkezdõdött a betelepedés, és ez a kukorica, napraforgó, cukorrépa betakarításával, az õszi talajmunkák elõrehaladtával fokozódni fog. Amennyiben a pockok fejlõdéséhez kedvezõ idõjárás megmarad (száraz, meleg hosszú õsz), úgy a népesség további felszaporodására és jelentõs kártételre kell felkészülni.

Haltelepítés

A Fegyverneki Vízmû értesíti a horgászokat, hogy 2007. szeptember 10-13-ig haltelepítést végez az Alsóréti Holt-Tisza 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös tóegységein. A telepítés miatt általános horgászati tilalmat rendel el az említett tóegységeken. 2007. szeptember 10-2007. szeptember 13. déli 12 óráig.  Részletek az alábbi linkre kattintva: Újra haltelepítés

Közlemény

Az Országos Környezetvédelmi. Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) 2007. augusztus 8-án kelt, 14/2595/53/2007. számú határozatával a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 30.) által benyújtott, az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszára vonatkozó, elõzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta, egyúttal elõírta az I. (Z-K-P) továbbá a „Z" nyomvonalváltozatok vonatkozásában a környezeti hatástanulmány benyújtását környezetvédelmi engedélyezés céljából. A környezeti hatástanulmányt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6. számú mellékletében elõírt tartalommal kell elkészíteni, különös tekintettel a 7. számú mellékletben részletezett hatásterület meghatározásra.
A határozatba az érintettek a Fõfelügyelõség ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) ügyfélfogadási idõben (Hétfõ: 12:00-17:00, Kedd-Csütörtök: 9:00-15:00, Péntek: 8:00-12:00), valamint az érintett települések jegyzõinél tekinthetnek be.
-Horváthné dr Antal Márta--fõosztályvezetõ-

Oldalak